Stavljanje pod kontrolu kasarne JNA “Majevica” u Visokom izvršeno je noću 25/26. 04. 1992. godine.

Jedinice OpŠTO Visoko i SJB Visoko blokirale su kasarnu JNA “Majevica” ( kasarna preko pruge gledano od grada u kojoj je bila smještena Tehnička baza), s ciljem da se spriječi izvlačenje naoružanja i opreme svojih jedinica TO. U bazi se nalazilo 20 vojnika JNA. Cilj je ostvaren, jedinica JNA napustila kasarnu u pravcu okupiranog grada Ilijaša ali je u kasarni ostala cjelokupna oprema i naoružanje koje se u njoj našlo. Gubitaka nije bilo ni na jednoj strani. (Obrazac 1. 1. k., 08. 08. 1997.)

Izvor:”Na razmeđu milenija” Hasib Mušinbegović