11.02.1993. – Formirana 210./281. viteška “Nesib Malkić” Živinice

Dvjesto deseta nesib malkic zivinice210./281. viteška oslobodilačka brigada “Nesib Malkić” Živinice je bila brigada 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Osnovana je 11. februara 1993. godine i u njen sastav su ušli već iskusne jedinice: Sprečanski, Dubravski i Živinički bataljon. Najveći broj vojnika je bio sa područja Živinica, ali u Sprečanskom bataljonu bilo je i boraca sa područja Kalesije. Za svoje zasluge u odbrani države brigada je proglašena “viteškom”, a njen prvi komadant Nesib Malkić odlikovan je Ordenom heroja oslobodilačkog rata. Nakon njegove pogiblje, brigada je nazvana po njemu.
Continue reading “11.02.1993. – Formirana 210./281. viteška “Nesib Malkić” Živinice”

08.02.1993. – Formirana 204./374. sbbr Teslić

Tristo sedamdeset cetvrtaOpćinski štab TO Teslić formiran je 19. maja 1992. godine sa sjedištem u Kamenici. Na dužnosti komandanta OpŠTO Teslić-Kamenica, bili su Ivica Babić, Husein Hajdarević te Himzo Đogić. Štab je objedinio inače usitnjene jedinice TO čiji je broj u ovoj fazi iznosio od 600 do 700 boraca, računajući i okruženu jedinicu TO u selu Hranković. Općinski štab TO sa dva odreda TO i HVO jedinicom Komušima je uspostavio liniju odbrane u slobodnim selima teslićke općine: Studenci – Slatina Komušina – Kamenica – Rajševa. Uporedo sa formiranjem jedinica TO formirano je i Ratno predsjedništvo općine, Ratna bolnica, te humanitarne organizacije „Merhamet” i „Karitas”.
Continue reading “08.02.1993. – Formirana 204./374. sbbr Teslić”

08.02.1993. – Formirana 203./373. mlbr “Doboj-Bosna”

Dvjesto treca slavna mtbrOpćina Doboj-Jug formirana je 21. marta 1998. godine na slobodnim prostorima općine Doboj, u međurječju Bosne i Usore. Površina općine iznosi oko 11,5 km2, sa nešto većim naseljenim mjestima Mravići i Matuzići. Istog dana kad je okupiran Doboj (03. maja 1992. godine) formiran je štab TO Doboj sa sjedištem u Alibegovcima. U svom sastavu je imao dva voda rezervne policije i četiri odreda: Odred TO Doboj, Odred TO Bosna, Odred TO Usora i Odred TO Gradina. Početkom 1993. godine od ovih jedinica formiraju se dva združena odreda: Združeni odred Doboj i Združeni odred Bosna.
Continue reading “08.02.1993. – Formirana 203./373. mlbr “Doboj-Bosna””

06.02.1994. – VRS pokreće do tada najjaču ofanzivu na bihaćki okrug

VojskaRSVRS pokreće do tada najjaču ofanzivu na bihaćki okrug. 06. februara napadnute su linije Petog korpusa Armije RBiH na potezu: Vršak – Hasin vrh – Barakovac – Grabež. Snažni artiljerijsko-pješadijski napadi primorali su jedinice Armije RBiH da se povuku s dijela teritorije u rejonu Hasin vrh.
Continue reading “06.02.1994. – VRS pokreće do tada najjaču ofanzivu na bihaćki okrug”

05.02.1993. – Formirana 205./245. bbr Kalesija

Dvjesto peta kalesija205/245. brdska brigada Kalesija je bila brigada 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine tokom rata u Bosni i Hercegovini. Naziv 205. brdska brigada nosila je od dana formiranja 5. februara 1993. godine, a preimenovana je u 245. brdsku brigadu 31. jula 1994. godine. Većina boraca je bila sa područja Kalesije. Ova brigada će iznjedriti i 241. lahku brigadu “Gazije”.
Continue reading “05.02.1993. – Formirana 205./245. bbr Kalesija”

04.02.1949. – Rođen Rasim Delić, komadant Armije RBiH i komadant zajedničke komande Vojske FBiH

rasim_delic_01Rasim Delić (4. februar 1949. – 16. april 2010. godine) bio je general Armije Republike Bosne i Hercegovine i drugi načelnik Generalštaba Armije Republike BiH.
Vojnu akademiju Jugoslovenske narode armije je počeo 1967, a završio 1971. 1989. godine završio je dvogodišnju školu za komandni kadar.
JNA napušta 13. aprila 1992. u činu potpukovnika. Od 8. juna 1993. do kraja rata u Bosni i Hercegovini komadant Armije RBiH. Nakon završetka rata u BiH, Delić je bio komadant zajedničke komande Vojske Federacije Bosne i Hercegovine. U penziju je otišao u septembru 2000. godine.
Continue reading “04.02.1949. – Rođen Rasim Delić, komadant Armije RBiH i komadant zajedničke komande Vojske FBiH”

30.01.1993. – Intenzivirani pokreti vojske RS i jedinica Vojske Jugoslavije na područjima Istočne Bosne i Posavine.

ArmijaRBiHŠtab Vrhovne komande Oružanih snaga RBiH uputio je Vladi RBiH informaciju u kojoj se, između ostalog, navodi da se na području Istočne Bosne koncentrišu jedinice Užičkog i Valjevskog korpusa VJ, te da su koncentracije jedinica iz Srbije i Bosanske Krajine primjećene i u regionu Posavskog koridora, u blizini Brčkog.

Muhamed Kovačević: Državna tajna – operacija Igman 30/1/1994.

ilidzaPrema izjavama svjedoka 30.01.1994. godine, na planini Igman desila se likvidacija trojice arapskih državljanja i Abdulaha ef. Kubata od strane pripadnika diverzantskog voda 104. tadašnje motorizovane brigade Armije RBiH. Jedini koji je preživio ovaj događaj se zove Ćazim Mucić. Continue reading “Muhamed Kovačević: Državna tajna – operacija Igman 30/1/1994.”

30.01.1995. – Članovi Predsjedništva RBiH uputili protest Armiji RBiH zbog sve većeg uticaja islamske zajednice i SDA na njene jedinice

Snap 2014-01-20 at 16.12.09Članovi Predsjedništva RBiH Nijaz Duraković, Stjepan Kljujić, Ivo Komšić, Tatjana Ljujić-Mijatović i Mirko Pejanović uputili su protest ARBH zbog sve većeg uticaja islamske zajednice i SDA na njene jedinice. «Niko nema monopol na patriotizam» kaže se u protestu, uz naglašavanje potrebe da vojska “mora ostati svjetovna i demokratska kao i društvo za koje se zalaže državni vrh.”