30.06.1992. – Formiran Posadni bataljnon policije Visoko

AbdulahAhmicPBPNaredbom Vrhovne komande oružanih snaga BiH 30.06.1992. godine formiran je Posadni bataljnon policije Visoko kojeg sačinjava rezervni sastav policije. Bataljon počinje da djeluje 01.07.1992. godine formiranjem komande bataljona u čiji sastav ulaze:

Ahmić Abdulah – komadant bataljona
Buza Jusuf – zamjenik komadanta
Burić Mensur – pomoćnik komadanta političkog rada
Tajić Šerif – pomoćnik komadanta za obavještajno-bezbjedonosne poslove
Buljumšić Faruk – pomoćnik komadanta za pozadinu
Zečević Mirsad – referent tehničke službe
Konjo Asim – referent intedantske službe
Omeragić Zijad – referent sanitetske službe
Rizvanović Muharem – referent općih poslova
Pejdah Suad – komandir komande stana

Bataljon je bio sastavljen od 4 posadne čete:

-četa Moštre
-četa Gračanica
-četa Visoko
-četa Buci

Bataljon je bio ustrojen formacijski kako bi najbolje mogao odgovarati vremenu i zadacima koji je pred njega postavila Komanda, a to su:

-Zaštita života i lične sigurnosti građana
-Obezbjeđenje i zaštita određenih ličnosti i objekata
-Spriječavanje, otkrivanje i hvatanje isvršilaca krivičnih djela i njihovo predavanje nadležnim organima
-Kontrola vozila i lica na punktovima
-Pronalaženje i oduzimanje oružja, municije i eksploziva -Prikupljanje bezbjedonosno interesantnih saznanja na spriječavanju neprijateljskih djelatnosti
-Zaposjedanje određenih položaja za odbranu općine Visoko i države Bosne i Hercegovine, kao i izvođenje borbenih dejstava
-Izvršavanje i drugih zadataka koje naredi komanda Općinskog štaba odbrane.

Međutim važno je napomenuti da je ovaj bataljon prvobitno mobiliziran 20.09.1991. godine, kada je došlo do mobilizacije rezervnog sastava MUP-a Bosne i Hercegovine. Mobilizacija rezervnih sastava uslijedila je zbog premeještanja Titogradskog korpusa u istočnu Hercegovinu. Svoje poslove i zadatke bataljon obavlja do 21.08.1992. godine, kada je upućen na obuku u nastavni centar Urije, gdje ostaje do 26.08.1992. godine. Zbog nastale situacije na linije odbrane Vratnica, bataljon se u rekordno kratkom vremenu prebacuje na tu liniju koju preuzima taj isti dan i ostaje do 10.10.1992. godine.

23.12.1992. ggodine u sadejstvu sa „Tufinom četom“, Posadni bataljon policije Visoko realziuje akciju deblokade putnog pravca Visoko – Buci (dionice Zbilje). Zadatak je bio potisnuti neprijateljske linije odbrane s Čelina i Plješevice odakle su pod borbenom vatrom kontrolirali spomenuti putni pravac.

Pomjerenjem neprijatelja za oko 500 metara sa spomenutih položaja deblokiran je putni pravac Visoko – Buci na kojem je život izgubila 23 civila i uništeno 10 motornih vozila. Zbog blokade ove dionice puta, sav promet materjalno-tehničkih sredstava i ranjenika odvija se obilaznim putevima preko Tušnjića na Srhinje – Topuzovo polje ili Lisovo – Moštre.

Buza Jusuf preuzima dužnost komandanta bataljona (Rasmin Buza, njegov zamjenik) – Abdulah Ahmić upućen na novu dužnost.
01.04.1993. godine – Posadni bataljon policije Visoko dobija novu l/o (liniju odbrane) na Kula Banjeru – Vratnički han.

28.01.1993. g. – Dio bataljona upućen je prema Kiseljaku, položajima HVO-a, u sela Brezovik, Lisovo, Kaliče i Gornju Zimču.

Naredbom Opštinskog štaba odbrane Visoko (str.pov.br. 05/122-1) od 04.02.1993. godine, Posadni bataljon policije Visoko transformiše se u Drugi protiv-diverzantski odred (2. PDO).

Naredbom o formiranju 321. bbr. – 2. PDO je preimenovan u Drugi brdski bataljon (2.bb / 321. Bbr).

19.04.1993. godine zauzeto je Lisovo brdo tt.768 (uz pridodatu pomoć dijela 4. bataljona OpŠO Vareš): osvojeno 12 vatrenih tačaka i smještajna zemunica.
Linije odbrane na tom dijelu predate su snagama OpŠO Kiseljak na dan 04.07.1993. godine.

06.07.1993. godine Interventna jedinica 2.PDO u sadejstvu s „Tufinom četom“ i „Bugarovim vodom“ zauzimaju kotu 973, Stogić – najdominantniji objekat na području općine Visoko.

18.04.1994. godine, dio jedinice se upućuje na olovsko-vareško ratište u selo Budoželje sa zadatkom da sadejstvuju u akcijama udruženih snaga 1. Korpusa na Nišičkoj visoravni.

U maju 1994. godine u sastavu Združenog bataljona 126. bbr učestvuju u odbrani Moševačkog brda.

Od 8. maja do 27. juna 1994. godine, pripadnici ove jedinice su sa saborcima drugih armijskih formacija uspjeli očuvati dostignute linije odbrane.

Naredbom br. 01/1190-3 od 14.4.1993. g. 3. Korpusa, POHVALJEN je 2. PDO za izuzetne zasluge u borbi protiv agresora i doprinosa jačanju Armije R BiH.

Ova formacija će do kraja rata pretrpjeti još nekoliko transformacije o kojima ćemo pisati u narednom periodu.