08.02.1993. – Formirana 203./373. mlbr “Doboj-Bosna”

Dvjesto treca slavna mtbrOpćina Doboj-Jug formirana je 21. marta 1998. godine na slobodnim prostorima općine Doboj, u međurječju Bosne i Usore. Površina općine iznosi oko 11,5 km2, sa nešto većim naseljenim mjestima Mravići i Matuzići. Istog dana kad je okupiran Doboj (03. maja 1992. godine) formiran je štab TO Doboj sa sjedištem u Alibegovcima. U svom sastavu je imao dva voda rezervne policije i četiri odreda: Odred TO Doboj, Odred TO Bosna, Odred TO Usora i Odred TO Gradina. Početkom 1993. godine od ovih jedinica formiraju se dva združena odreda: Združeni odred Doboj i Združeni odred Bosna.

Njihovim združivanjem, 08. februara 1993. godine, u naselju Tešanjka, formira se 203. motorizovana brigada „Doboj-Bosna”, jačine pet bataljona sa prištapskim jedinicama. Počasni naziv „Slavna” dobila je 14. decembra 1993. godine. Početkom 1995. godine 203. smtbr preformirana je u 373. slavnu brdsku brigadu „Doboj-Bosna”. Kroz ovu brigadu prošlo je oko 3.425 boraca. Najznačajnije bitke ove brigade su: oslobodilačka akcija na Putnikovo brdo (12-18. jula 1992. godine), diverzantska akcija na okupirana sela Pridjel i Ševarlije (09.-10. avgusta 1993. godine) i oslobodilačka akcija na Doboj (22. oktobar 1994. godine) te odbrana rejona Karuše (19. – 21. marta 1993. godine) i odbrana sela Mravići (21.oktobar 1993. godine).