18.12.1992. – Formirana 7. muslimanska brdska brigada

Sedma muslimanska7. muslimanska brdska brigada osnovana je 18. decembra 1992. godine na prijedlog štaba Teritorijalne odbrane Zenice, od vojnika koji su se nalazili na platou Vlašića, i koji su insistirali da se jedinica nazove muslimanska. pripadala je 3. korpusu Armije BiH. Odlukom Predsjedništva RBiH 11. maja 1995. godine dodjeljen joj je počasni naziv Viteška.

Zapovjednici 7. muslimanske brigade

Odlukom Envera Hadžihasanovića 1992. godine postavljeni su na zapovjedna mjesta:

Komandant: Mahmut Karalić
Načelnik štaba: Asim Koričić
Pomoćnik načelnika za operativno-nastavne planove:Amir Kubura

12.marta 1993. godine za komadanta 7.brigade Sefer Halilović postavlja Asima Koričića, mada komandu nad 7. muslimanskom brdskom brigadom de facto ima Amir Kubura, koji je tek 6. augusta 1993. godine postavljen za komandanta.

Sastav 7. muslimanske brigade

– komanda i sjedište brigade nalazila se u Bilmištu, Zenica
– 1. bataljon sa sjedištem u Travniku (nije poznato da je bataljon do 1993. godine imao zapovjednika, te se prvim komadantom smatra Safet Junuzović
– 2. bataljon sa sjedištem na Bilmištu. Komandant do 1993. godine Šerif Patković, njega mijenja Kasim Podžić
– 3. Bataljon sa sjedištem u Kaknju. Komandanti Kasim Alibegović, Nihad Ćatić, te 1993. godine Mustafa Hadžihafizbegović.
– od 1993. godine 7. muslimanska brigada dobija bataljon vojne policije sa sjedištem u Zenici. Međutim komandant vojne policije nije potpadao pod komandu 7. brigade, niti je bataljon morao izvršavati komande 7. brigade. Postojao je princip dvostruke komande. Jednica je imala priblžno 30 ljudi, a komadant je bio Jusuf Karalić.

Svaki se bataljon satojao od 4 čete i ukupan broj vojnika bio je oko 1.500.