25.11.1992. – Formirana 312. slavna brdska Travnik

Tristo dvanaesta bbr travnik25. novembra 1992. godine formirana je 312. slavna brdska. Nastala spajanjem 1. i 2. Travničkog odreda, te Turbetskog, Karaulskog, Vlašićkog i Odreda Gradina 312. slavna brigada prva je stala u odbranu BiH još u proljeće 1992. godine. Ponijela je epitet Slavna jer je iznedrljila 11 Zlatnih ljiljana, a jedan njen pripadnik, legendarni major Mihajlo Petrović, Beograđanin koji je u „svom Travniku“ branio Bosnu odlikovan je Ordenom Zlatnog grba sa mačevima. Kroz brigadu je prošlo 6.500 boraca. Preko 1.200 je ranjeno, a 282 borca dali su svoj život za odbranu Republike BiH.

Komanda OpŠTO Travnik je, na osnovu Naređenja ŠVK o formiranju brigada, svojim naredenjem regulirala da se odredi Lašvanske doline preformiraju u 312. motorizovanu brigadu, a da se odredi Biljanske doline, Šipraški bataljon i Bataljon PL preformiraju u 306. brdsku brigadu. U početnoj fazi formiranja komande ovih brigada su se u potpunosti oslanjale na infrastrukturu OpŠT0 Travnik. OpŠT0 Travnik je nastavio sa funkcionisanjem sve do kraja oktobra 1993. godine, kada je ŠVK donio naredenje o organizacijskim promjenama u zoni odgovomosti 3. korpusa Armije RBiH, kojim je naredeno rasformiranje opštinskih štabova odbrane. Pored navedenih jedinica, na travničkoj općini su u daljem toku rata bile formirane i druge komande i jedinice: 27. brdska brigada, 37. muslimanska lahka brigada, te Odred “EL-Mudžahidin.