08.11.1993.: Početak ofanzive na Olovo – agresorska ofanziva koja je neprekidno trajala čak 75 dana

Na današnji dan: Početak ofanzive na Olovo 08.11.1993. – agresorska ofanziva koja je neprekidno trajala čak 75 dana

Dana 8. novembra 1993. godine u 12:00 sati srpski agresor je započeo najveću ofanzivu na Olovo, koju je pripremao godinu dana. Bila je to najteža i najduža ofanziva agresora na slobodne teritorije Olova i šire, koja je neprekidno trajala 75 dana. Svakodnevno su izvođene artiljerijske pripreme i kombinovani tenkovsko-pješadijski napadi na linije odbrane Olova, s ciljem da se ovlada Olovom. Glavni pravac napada je bio u pravcu sela Kruševo.Prvi napad je izvršen na kotu tt. 1030 – Gradina –Bakići.

Dan kasnije, vršeni su žestoki napadi na linije odbrane u zoni odgovornosti 2. brdskog bataljona (Salikovac – Gradina – Konjsko brdo).

Napad je odbijen te je uništen jedan tenk. Novi žešći napad je izvršen na kotu tt. 1113 Kremenjača – Musići dana 15. novembra. I ovaj napad je odbijen. Imali smo tri poginula borca a više njih ranjeno.

Smjenjivani su se tenkovsko-pješadijski napadi na liniju odbrane, kojim uspješno odolijevaju branioci, pri čemu su 16. novembra 1993. godine uništili agresorski tenk M-84 i jednu pragu u rejonu Mačka.Dana 21. novembra 1993. godine vođene su teške borbe.

Nakon izuzetno teških agresorskih artiljerijskih napada iz svih raspoloživih oružja po gradu i prigradskim naseljima, kao i po liniji odbrane: Kruševo – Bakići – Gradina – Konjsko – Kremenjača – Mačak, agresorske snage su u popodnevnim satima otpočele žestok tenkovsko-pješadijski napad na pravcu Ajdinovići – Bakići. Napad je odbijen i agresoru su naneseni veliki gubici.

Branioci su 22. novembra 1993. godine, u toku agresorskih priprema za napad, u jutarnjim satima, u rejonu Ajdinovića (škola) uništili dva tenka T-55. Nakon toga, uslijedila je odmazda agresorske artiljerije na liniji odbrane Kruševo – Bakići – Kremenjača.

Zbog velikih gubitaka nanesenih agresoru, uslijedilo je granatiranje civilnih ciljeva na području Olova. Nakon toga, istog dana je u 13.00 sati uslijedio jak i silovit kombinovani tenkovsko-pješadijski napad pravcem Ajdinovići – Bakići. U borbama prsa u prsa, uništena su još dva tenka, a gubici neprijatelja bili su preko 30 poginulih i preko 50 ranjenih. U našim redovima branilaca bilo je četiri poginula borca.

Dana 29. novembra 1993. godine agresor je uveo nove snage za još jedan tenkovsko-pješadijski napad u rejonu Mačak. I taj napad je odbijen i agresoru su naneseni veliki gubici, a linije odbrane ostale su neprobojne.Iz izvještaja slatih nadređenim komandama vidljivo je da je zona odgovornosti Olovske brigade iznosila preko 50 km, a pokrivao ju je nedovoljan broj branilaca.Agresorski napadi smjenjivali su se iz dana u dan.

Tako je 10. decembra 1993. godine u poslijepodnevnim satima uslijedio žestok tenkovsko-pješadijski napad iz pravca Gajina i Ajdinovići na dijelu Salikovca i Kruševa (Močila), koji je uspješno odbijen. Agresorska avijacija, kao i borbeni helikopteri dejstvovali su navodećim raketama po civilnim objektima Olova i prigradskim naseljima, kao i po linijama odbrane. Agresorski helikopteri stalno su djelovali PAM-ovima i PAT-ovima po linijama odbrane. Napadi su nastavljeni i 5. i 6. decembra 1993. godine.

Odbijeni su, uz velike gubitke agresora.

Neprijateljska ofanziva nastavljena je i 10. decembra 1993. godine, kombinovanim tenkov¬sko-pješadijskim napadom na području Kozlovac – Kundakov Grob. Imali smo jednog poginulog borca.Agresorski napadi nastavljaju se od 10. do 31. decembra 1993. godine, ali su uspješno odbijeni.

Agresorska ofanziva nastavljena je i u januaru 1994. godine. Iz dana u dan nastavljeno je granatiranje slobodne teritorije Olova, kao i kombinovani pješadijsko-tenkovski napadi.Jedan od najžešćih napada izvršen je 10. januara 1994. godine na potezu Salikovac – Kremenjača – Kruševo.

Imali smo jednog poginulog borca. Interesantno za ove borbe bilo je to što je agresor izvodio pješadijske napade noću, što nije bilo uobičajeno u ranijem periodu.Najžešći napad agresora izvršen je 14. januara 1994. godine, kada su branioci pretrpjeli velike gubitke. Tom prilikom iz stroja branilaca izbačen je veliki broj najhrabrijih boraca, među kojima je bio i komandant 2. bataljona 1. “slavne” olovske brdske brigade Senahid Bolić zvani Bolo. Usljed posljedica ranjavanja, preminuo je u Kliničkom centru Gradina u Tuzl. 22. januara 1994. godine i sa¬hranjen je u Šehidskom mezarju Solun.

Na nove linije odbrane u rejonu Prgoševa agresor je 21. januara 1994. godine izvršio još jedan silovit tenkovsko-pješadijski napad, koji je uspješno odbijen. Tom prilikom uništen je još jedan tenk i izbačen iz stroja veliki broj agresorske žive sile.Odbijanjem ovog napada zaustavljena je i operacija “Drina 93” na olovskom ratištu. Tokom ove ofanzive teško je ranjen ratni zločinac general Radislav Krstić, tadašnji načelnik štaba Drinskog korpusa VRS, nakon čega mu je amputirana noga.

Ukupno je uništeno 9 tenkova, dvije prage, jedna haubica 155 mm i više oklopnih vozila.

U jeku ofanzive, odlukom Predsjedništva RBiH od 14.12.1993. godine, 1. olovskoj brigadi je dodijeljen počasni naziv “SLAVNA” i od tada nosi naziv 1. “slavna” olovska brdska brigada.Snage Armije koje su učestvovale u odbrani Olova u toku neprijateljske ofanzive:1. “slavna” olovska brdska brigade, 1. samostalni sokolački bataljon, 3. bataljon 126. ilijaške brigade, 109. brigada Doboj-Istok, 117. brigada Lukavac, 111. brigada Gračanica, 1. i 2. tuzlanska brigada. U mjesecu novembru u rejon Crnoriječke visoravni stižu PDO “Živiničke ose” i 121. brigada Kladanj.

U mjesecu januaru na Kruševo pristiže pojačanje PDO “Živiničke ose”, 1. muslimnska podrinjska brigade, Vojna policija “Balte” i manevarski bataljon “Frka” Visoko.U periodu od 08. novembra 1993. pa do kraja ofanzive 22. januara 1994. godine (75 dana) poginuli pripadnici jedinica koje su dolazile na ispomoć u z/o 1. olovske brigade su:121. brigada Kladanj, poginuli borci 10. novembra 1993. godine u rejonu Crnoriječke visoravniČamdžić (Sadik) Edina – Medalja za hrabrost i Zlatni ljiljan, Hodžić (Ismet) Derviš, Selimbašić (Nezir) Bahrija, Mešanović (Himzo) Senahid -“Zlatni ljiljan”i Baki (Zećir) Šalja 1. Tuzlanska brigada Armije R BiH: Hajdarević (Nusret) Meldin – “Zlatni ljiljan” iz Gornje Tuzle – poginuo 10. novembra 1993. godine u rejonu Crnoriječke visoravniPripadnici PDO “Živiničke ose” koji su poginuli 10. novembra 1993. godine u rejonu Crnoriječne visoravni: Brčaninović (Džula) Jasmina i Zukić (Edhem) Smajo

Poginuli borci 111./221. brdske brigade Gračanica u z/o 1. “slavne” olovske brdske brigade:Kruškić (Đulejmen) Nedžad zvani “Kruška”, poginuo 22. novembra 1993. godine u rejonu Mačka – Crnoriječka visoravan.Mehurić (Kemal) Dževad zvani “Kemi”, poginuo 22. novembra 1993. godine u rejonu Mačka – Crnoriječka visoravan.Šestan (Abduhalim) Hamdija, poginuo 22. novembra 1993. godine u rejonu Mačka – Crnoriječka visoravan.Hasančević (Ramiz) Ševal, poginuo 26. novembra 1993. godine u rejonu Mačka – Crnoriječka visoravan.Poginuli borci 117./223. brdske brigade Lukavac u z/o 1. “slavne” olovske brdske brigade 25. novembra 1993. godine u rejonu Crnoriječke visoravni: Garagić (Ševko) Mevludin, Hrnjić (Smail) Mensudin, Sinanović (Jusuf) Munir, Aslan (Zeker) Orhan i Semić (Jusuf) Munir

Poginuli borci 109./224. brdske brigade Doboj-Istok u z/o 1. “slavne” olovske brdske brigade 25. novembra 1993. godine u rejonu Crnoriječke visoravni:Mujkić (Rasim) Nihad –Zlatni Ljiljan i Medalja za hrabrost i Hodžić (Alija) Edhem – Zlatni ljiljan.Pripadnici PDO “Živiničke ose” poginuli 16. januara 1994. godine u rejonu Kruševa: Fočić (Hasan) Dževad, Jagodić (Rasim) Esad, Mujagić (Ćamil) Nevres i Mušić (Muharem) Miralem – Zlatni ljiljan. Šehić (Mujo) Halid, poginuo 19.januara.1994. godine, pripadnik “Osa”Pripadnik manevarskog bataljona “Frke” 315. brigade Visoko – Čeliković (Salem) Ramiz zvani Čelik – poginuo 21. januara.1994.g. u rejonu sela Kruševo- Olovo.

Poginuli borci 1. “slavne” olovsse brdske brigade, 1. samostalnog sokolačkog bataljona i 2. bataljona 126. ilijaške brigade u period trajanja ofanzive od 8. novembra 1993. godine do 22. januara 1994. godine:Novembar 1993. (21 poginuli borac)ZUKIĆ (Mustafa) AZIZ, preminuo 10. novembra 1993. godine u Tuzli od posljedica ranjavanja dan ranije.MULIĆ (Meho) FIKRET, poginuo 10. novembra 1993. godine u rejonu Kundakova groba – Crnoriječka visoravan.MUŠEVIĆ (Ramiz) SEMIR, preminuo 13. novembra 1993. godine.KARAMOVIĆ (Muharem) SUAD, poginuo 15. novembra 1993. godine u rejonu Kremenjače – Musići – Olovo.VIŠĆA (Safet) VAHID zvani “MEŠKI”, poginuo 15. novembra 1993. godine u rejonu Lipe – Bakići – Olovo.HASANOVIĆ (Husein) MURAT, poginuo 15. novembra 1993. godine u rejonu Kruševa – Olovo.SALIBAŠIĆ (Salko) IBRO, poginuo 16. novembra 1993. godine u rejonu Kremenjače – selo Musići – OlovoHODŽIĆ (Šemso) EDIB zvani “GARAVICA”, poginuo 19. novembra 1993. godine u rejonu Lipe – Bakići – Olovo.MUFTIĆ (Safet) EŠEF, poginuo 22. novembra 1993. godine u rejonu Kruške – Bakići – OlovoČUČUKOVIĆ (Esad) EDIB, poginuo 22. novembra, 1993. godine u rejonu Bakića – Olovo.AVDAGIĆ (Ibrahim) SEAD, poginuo 22. novembra 1993. godine u rejonu Bakića.SOKOLAR (Fehim) MUJO, zvani “KRKO”, poginuo 22. novembra 1993. godine u rejonu Gaja – Bakići – Olovo.SMAJIĆ (Fadil) SEAD, poginuo 23. novembra 1993. godine u rejonu Bakića – Olovo.ARNAUTOVIĆ (Osman) SAKIB, poginuo 24. novembra 1993. godine u rejonu Kundakova groba – Crnoriječka visoravan.HRŠUMOVIĆ (Šerif) IBRAHIM, poginuo 25. novembra 1993. godine u rejonu Gradine – Bakići – Olovo. SMAILHODŽIĆ (Zaim) EMIR, poginuo 25. novembra 1993. godine u rejonu Gaja – Bakići – Olovo.HRŠUMOVIĆ (Alija) ELMEDIN, poginuo 27. novembra 1993. godine u rejonu Gradine (kota tt 1030) – Bakići – Olovo.KARAVDIĆ (Ramo) SEFER, poginuo 28. novembra 1993. godine u rejonu Bakića – Olovo KIŠIĆ (Uzeir) IBRAHIM, poginuo 28. novembra 1993. godine u rejonu Golo brdo – Olovske luke – Olovo.HADŽIABDIĆ (Alija) ADMIR, poginuo 30. novembra 1993. godine u rejonu Ajdinovića – OlovoISAKOVIĆ (Mehmed) SENAD, poginuo 30. novembra 1993. godine u rejonu Ajdinovića – OlovoDecembar 1993. (10 poginulih boraca)KUĆANIN (Ismet) ATIF, poginuo 1. decembra 1993. godine u rejonu BakićaKARAGIĆ (Rasim) ISMIR, poginuo 2. decembra 1993. godine u rejonu Olovskih Luku.MUMINOVIĆ (Omer) FAHIR, poginuo 10. decembra 1993. godine rejonu Mačka-Nišićka visoravan.ZUKIĆ (Ibrahim) HAKIJA, poginuo 17. decembra 1993. godine u rejonu Bakića – Konjsko brdo,MUSIĆ (Mašo) MIRHAD, poginuo 19. decembra 1993. godine u rejonu Mačka – Nišićka visoravan.HAJDAREVIĆ (Šerif) ASIM, poginuo 21. decembra 1993. godine u rejonu Mačka – Nišićka visoravan.ALIBEGOVIĆ (Safet) ASIF poginuo 24. decembra 1993. godine u rejonu Bakića- Salikovac.HADŽIABDIĆ (Ibrahim) RAIF, poginuo 25. decembra 1993. godine u rejonu Bakića – Veliki kamen.BEŠLIJA (Emin) OSMAN, poginuo 28. decembra 1993. godine u rejonu Kruševa – Olovo.HRŠUMOVIĆ (Rifet) BEĆIR, poginuo 28. decembra 1993. godine u rejonu Bakića – Gradina.

Januar 1994. (15 poginulih boraca)ŠABIĆ (Mehmed) SAMID, poginuo 10. januara, 1994. godine u rejonu Salikovca – Bakići. Zlatni ljiljan.GRBO (Suljo) NEDŽAD, poginuo 13. januara 1994. godine u rejonu Kruševa-Olovo.MEDIĆ (Zahid) ZIJAD, poginuo 14. januara 1994. godine u rejonu Kruševa.MUMINOVIĆ (Abdulah) BEHADEM, poginuo 14. januara 1994. godine u rejonu Prgoševa.KOPIĆ (Osman) KADIR zvani ZENGA, nestao 14. januara 1994. godine u rejonu Kruševa. HAMZA (Husein) PAŠAGA, poginuo 15. januara 1994. godine u rejonu KruševaSELIMOVIĆ (Mujo) MUAMER, preminuo 16. januara 1994. godine od posljedica ranjavanja 14. januara u rejonu Prgoševa. Zlatni ljiljan.MUJEZIN (Hamdija) NURIJA nestao 16. januara 1994. godine u rejonu Kruševa.KORMAN (Ibro) MUHIDIN poginuo 16. januara 1994. godine u rejonu Kruševa.ŽUGIĆ (Mehmed) OSMAN poginuo 17. januara 1994. godine u rejonu Bakića – Kruška.KLJAJIĆ (Ibrahim) RAMO, poginuo 20. januara 1994. godine u rejonu PrgoševaHODŽIĆ (Salih) SEFER, poginuo 20. januara 1994. godine u rejonu Prgoševa..HASANSPAHIĆ (Ahmo) FAHRUDIN, poginuo 21. januara 1994. godine u rejonu Prgoševa.BOLIĆ (Tajib) SENAHID, preminuo 23. januara 1994. godine od posljedica ranjavanja 14. januara u rejonu Prgoševa. Zlatni ljiljan.HADROVIĆ (Emin) OSMAN preminuo 23. januara 1994. godine od posljedica ranjavanja 14. januara u rejonu Prgoševa.

Ukupan broj poginulih boraca Armije BiH u z/o 1. “slavne” olovske brdske brigade: 71

Neka vam je vječni rahmet a porodicama sabur

Udruženje “Senahid Bolić Bolo”

Radio Olovo/A.M