02.10.1991. – Formirana 150. brigada HV

Sto pedeseta HV150. brigada Hrvatske vojske je ustrojena 12. augusta 1991. godine, kao 7. brigada TO Črnomerec. Mobilizacija Brigade izvršena je 2. oktobra 1991. godine. Kroz Brigadu je od 1991. do 1995. prošlo – mobilizirano 5500 pripadnika – v/o.
U 1991. brigada je s jednom pješačkom bojnom sudjelovala zajedno sa snagama obrane Jastrebarskog u blokadi vojarne 4. okbr JNA do odlaska neprijateljskih snaga iz RH.
1.pješačka bojna sudjelovala je u sprečavanju proboja oklopnih postrojbi JNA iz vojarne «Logorište» u Karlovcu. Od sredine studenog Brigada brani položaje na karlovačko-kordunskom ratištu u OZ Karlovac do kraja godine.
U 1992. produžava obrambena borbena djelovanja u ZP Karlovac na karlovačko-kordunskom bojištu do kraja srpnja. Dio Brigade formira BG – 150, odlazi na istočnoposavsko bojište i izvodi napadna i obrambena borbena djelovanja. U listopadu se vraća na domicilno bojište i dijelom snaga brani Sunju. Sredinom decembra 1992. odlazi na istočnoslavonsko ratište gdje izvodi obrambena brobena djelovanja do kraja godine. U 1993. produžava izvođenje obrambenih borbenih djelovanja u ZP Osijek na istočnoslavonskom bojištu. U aprilu Brigada formira TG -150 i upućuje se na južno bojište u obranu dubrovačkog zaleđa, u lipnju iste godine Brigada je upućena na ličko bojište gdje ostaje do kraja godine. Tijekom tog djelovanja sudjeluje u vojno-redarstvenoj akciji «Medački džep». U ovoj akciji vodila je teške borbe i imala velike gubitke u ljudstvu. U 1994. izvodi b/d na ličkom bojištu u ZP Gospić do demobilizacije u travnju. U 1995. sudjeluje u akciji «Oluja» i izvodi napadno-borbena djelovanja na ličkom bojištu.