Drugi odred OpŠO Visoko 1992. – Trakine bare

drugi bataljon16. i 17. maja 1992. godine izvršena je mobilizacija i formiranje Drugog odreda OpŠO Visoko, na čijem čelu je komanda u sastavu
Emir Redžić Tara, komandant
Behad Baberović, zamjenik komandanta
Sidik Harbaš, načelnik
a na dužnostima pomoćnika bili su:
Nedžad Muzaferija
Nedžad Duraković
Nedžad Omanović
Fuad Ališanović
komandiri četa:
Elmaz Podbičanin
Safet Subaša
Ejub Emšo
Fikret Jusufbegović

Drugi odred TO OpŠO Visoko  opremeljen je sredstvima i naoružanjem Prvog odreda koji se raspao nakon prvih borbenih dejstava 3. maja 1992. godine.
Do 4. juna jedinica se nalazila u Trakinim barama na obuci.

6. juna odred je uključen u borbena dejstva na kralupskom ratištu, na Vlajčićima i Dobranjskom brdu.
11. juna na Vlajčićima u brobenim dejstvima su postignuti dobri rezultati ali dostignuti položaji se nisu mogli održati zbog jakog protivnapada.
U ovoj akciji poginuo je Nedžad Duraković, pomoćnik komandanta (“Zlatni ljiljan”) i borac Rejonskog štaba Buci Idriz Ahmić.

Zbog iskazane potrebe iz raspoloživog sastava se formira udarna jedinica – četa  a komandir iste bio je Izudin Đinić.

16. juna na Mandinom brdu vođena je najteža bitka od 5 do 18 sati. Tri puta su borci ovog odreda napadali na neprijateljske položaje a u dejstvima su poginuli komandir 2. čete odreda Safet Subaša (“Zlatni ljiljan”) i borac Zakir Bešlagić.
Tog dana akcije su se izvodile na cijelom kralupskom ratištu u sadejstvu sa zeničkim jedinicama, dok je „Tufina četa“  djelovala iznad Čekrčića. U tim dejstvima poginuo je Teufik Tufo Buza (“Zlatni ljiljan” i “Zlatna policijska značka”).

17. juna 1992. godine ponovo je mobilisan Prvi odred i predpočinjen u dejstvima Drugom odredu.

28.6.1992.g. ove dvije jedinice uspješno izvodi borbena dejstva na objektima Hum i Smreke.

7. jula, po Naređenju OpŠO Visoko Drugi odred je demobilisan, upučen na odmor a naoružanje i oprema predati 3. Odredu OpŠO Visoko.

8. decembra , Drugi odred je ponovo mobilisan u okviru 4. brdske brigade i uključen u borbena dejstva na kralupskom ratištu.
Behad Beberović je bio komandant a njegov zamjenik Fikret Jusufbegović.

27.12.1992. – Drugi odred sa Udarnim odredom Visoko zaposjeda neprijateljske položaje na objektu Dragača, a 7. Muslimanska iz Zenice probija neprijateljske položaje na pravcu Višegrad – Gornja Bioča.
U ovim dejstvima su se naročito istakli pripadnici Udarnog odreda, kasnije dobitnik „Zlatnog ljiljana“ Mehmed Hodžić Hodža koji je teško ranjen u dejstvima i poginuli saborci Tajib Ganović i Kemal Uzunalić. Sadejstvovali sa njima su borci 3. čete Drugog odreda s komandirom Nasirom Fazlićem.

Sa formiranjem 302. motorizovane brigade (mtbr) Drugi odred se spaja sa odredom Rejonskog štaba Buci u formaciju 2. bataljona 302.mtbr.

veterani.ba