Posadni bataljon policije Oružanih snaga BiH – Visoko

AbdulahAhmicPBPNaredbom Vrhovne komande OS R BiH br. 02-446/92 od 30.6.1992. godine formiran je POSADNI BATALJON POLICIJE VISOKO, kojeg  je sačinjavao rezervni sastav  policije – Stanice javne bezbjednosti Visoko.
01.07.1992. g. formirana komanda ove jedinice u sastavu:

Ahmić Abdulah – komandant bataljona
Buza Jusuf – zamjenik komandanta
Burić Mensur – pomočnik komandanta za moral
Tajić Šerif – pom. K-danta za bezbjednost
Buljušmić Faruk – pom. K-danta za pozadinu
Zečević Mirsad – referent tehničke službe
Konjo Asim – referent intedantske službe
Rizvanović Muharem – referent opštih poslova
Omeragić Zijad – referent sanitetske službe
Pejdah Suad – komandir komande stana

Komandiri četiri posadne – prostorne čete Posadnog bataljona Visoko:

Bučuk Hidajet, četa Moštre
Zahirović Fehim, četa Gračanica
Čelik Smajo, četa Visoko
Džafić Aziz, četa Buci

Uz stručnu i svaku drugu pomoć Stanice javne bezbjednosti Visoko, i suradnju s Vojnom policijom realizovani su zadatci na suzbijanju kriminaliteta, patroliranju i osiguranju perifernih naselja Općine: Brezovik, Lisovo, Tušnjići, itd. Noću su se na kritičnim tačkama postavljele zasjede i na taj način kontrolirala i osiguravala sigurnost cjelokupnog općinskog područja.

Posadni bataljon policije Visoko je od 21.08.1992.-26.08.1992. bio na obuci u Nastavnom centru Urije, a zbog potreba na linijama odbrane Vratnice, bataljon je u roku od 2 sata bio na zadatku gdje se zadržao do 10.10.1992. godine.

23.12.1992. g. u sadejstvu sa „Tufinom četom“, Posadni bataljon policije Visoko realziuje akciju deblokade putnog pravca Visoko – Buci (dionice Zbilje). Zdatak je bio potisnuti neprijateljske linije odbrane s Čelina i Plješevice odakle su pod borbenom vatrom kontrolirali spomenuti putni pravac.
Pomjerenjem neprijatelja za oko 500 metara sa spomenutih položaja deblokiran je putni pravac Visoko – Buci na kojem je život izgubila 23 civila i uništeno 10 motornih vozila. Zbog blokade ove dionice puta, sav promet materjalno-tehničkih sredstava i ranjenika odvija se obilaznim putevima preko Tušnjića na Srhinje – Topuzovo polje ili Lisovo – Moštre.

Buza Jusuf preuzima dužnost komandanta bataljona (Rasmin Buza, njegov zamjenik) – Abdulah Ahmić upućen na novu dužnost.
01.04.1993. g. – Posadni bataljon policije Visoko dobija novu l/o (liniju odbrane) na Kuli Banjeru – Vratnički han.
28.01.1993. g. – Dio bataljona upučen prema Kiseljaku, položajima HVO-a, u sela Brezovik, Lisovo, Kaliče i Gornju Zimču.

Naredbom Opštinskog štaba odbrane Visoko (str.pov.br. 05/122-1) od 04.02.1993. godine, Posadni bataljon policije Visoko transformiše se u Drugi protiv-diverzantski odred (2. PDO) .

Naredbom o formiranju 321. bbr. (Brdske brigade) – 2. PDO je preimenovan u Drugi brdski bataljon (2.bb / 321. Bbr).

19.04.1993. g. – Zauzeto Lisovo brdo tt.768 (uz pridodatu pomoć dijela 4. bataljona OpŠO Vareš): osvojeno 12 vatrenih tačaka i smještajna zemunica.
Linije odbrane na tom dijelu predate su snagama OpŠO Kiseljak na dan 04.07.1993. godine.

06.07.1993. godine Interventna jedinica 2.PDO u sadejstvu s „Tufinom četom“  i „Bugarovim vodom“ zauzimaju kotu 973, Stogić  – najdominantniji objekat na području općine Visoko.

18.04.1994. godine, dio jedinice se upučuje na olovsko-vareško ratište u selo Budoželje sa zadatkom da sadejstvuju u akcijama udruženih snaga 1. Korpusa na Nišučkoj visoravni.

U maju 1994. g. u sastavu Združenog bataljona 126. bbr učestvuju u odbrani Moševačkog brda.
Od  8. maja do 27. juna 1994. godine, pripadnici ove jedinice su sa saborcima drugih armijskih formacija uspjeli očuvati dostignute linije odbrane.

Naredbom br. 01/1190-3 od 14.4.1993. g. 3. Korpusa, POHVALJEN je 2. PDO za izuzetne zasluge u borbi protiv agresora i doprinosa jačanju Armije R BiH.

Ova formacija će do kraja rata pretrpjeti još nekoliko transformacije o kojima ćemo pisati u narednom periodu.

veterani.ba

Dokument u PDF-u: Referat s obilježavanja prve godišnjice
Strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5