Niset Ramić osuđen za ratni zločin 20. juna 1992. u Visokom

Izvod iz presude:

“… Naime, odbrana ne osporava da je optuženi kritične prilike bio pripadnik vojne formacije, odnosno diverzantske čete u sastavu 2. odreda Općinskog štaba Teritorijalne odbrane Visoko, da je nosio uniformu i oružje, te da je imao zadatak da u mjestu Hlapčevići izvrši pretres porodičnih kuća porodica Ristić i Damjanović i da pronađene osobe odvede u sabirni centar u Domu kulture u Hlapčevićima, općina Visoko… ”

Sud BiH, 17. jula 2007. godine je izrekao prvostepenu presudu u predmetu Niset Ramić kojom je optuženi oglašen krivim za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva te osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 30 godina.

Presudom sudećeg vijeća Niset Ramić je oglašen krivim što je u ranim jutarnjim satima  20. juna 1992. godine, u svojstvu pripadnika diverzantske čete Teritorijalne odbrane  Visoko, provodeći akciju oduzimanja naoružanja u naseljima u okolini Visokog, došao u naselje Hlapčevići i naredio grupi od oko 8 vojnika koje je predvodio da opkole tri kuće mještana srpske nacionalnosti. Optuženi je potom, zajedno sa vojnicima, iz kuća izveo šest osoba srpske nacionalnosti, zarobio ih i uputio u pravcu Omladinskog doma u mjestu Hlapčevići.  Optuženi je na putu do doma zarobljene zaustavio da bi potom prozvao jednu osobu da izađe iz vrste tražeći informacije gdje se nalazi skriveno oružje i minska polja. Nakon što mu ova osoba nije dala odgovor, optuženi je pucao u njega rafalnom paljbom.  Optuženi se zatim okrenuo prema ostalim zarobljenim civilima i otvorio rafalnu paljbu u njihovom pravcu.  Tom prilikom, četiri civila su ubijena a dva ranjena. 

Sud je, takođe, donio rješenje kojim se prema optuženom produžava pritvor do njegovog upućivanja na izdržavanje izrečene kazne zatvora, odnosno najduže do isticanja kazne izrečene u presudi.  Vrijeme koje je optuženi proveo u pritvoru uračunat će se u izrečenu kaznu zatvora. 

Sud BiH danas je izrekao prvostepenu presudu u predmetu Niset Ramić kojom je optuženi oglašen krivim za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva te osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 30 godina.

Presudom sudećeg vijeća Niset Ramić je oglašen krivim što je u ranim jutarnjim satima  20. juna 1992. godine, u svojstvu pripadnika diverzantske čete Teritorijalne odbrane  Visoko, provodeći akciju oduzimanja naoružanja u naseljima u okolini Visokog, došao u naselje Hlapčevići i naredio grupi od oko 8 vojnika koje je predvodio da opkole tri kuće mještana srpske nacionalnosti. Optuženi je potom, zajedno sa vojnicima, iz kuća izveo šest osoba srpske nacionalnosti, zarobio ih i uputio u pravcu Omladinskog doma u mjestu Hlapčevići.  Optuženi je na putu do doma zarobljene zaustavio da bi potom prozvao jednu osobu da izađe iz vrste tražeći informacije gdje se nalazi skriveno oružje i minska polja. Nakon što mu ova osoba nije dala odgovor, optuženi je pucao u njega rafalnom paljbom.  Optuženi se zatim okrenuo prema ostalim zarobljenim civilima i otvorio rafalnu paljbu u njihovom pravcu.  Tom prilikom, četiri civila su ubijena a dva ranjena. 

Sud je, takođe, donio rješenje kojim se prema optuženom produžava pritvor do njegovog upućivanja na izdržavanje izrečene kazne zatvora, odnosno najduže do isticanja kazne izrečene u presudi.  Vrijeme koje je optuženi proveo u pritvoru uračunat će se u izrečenu kaznu zatvora. 

Prvostepena presuda

Drugosrepena presuda

Činjenični osnov optužnice:

Prema navodima optužnice, optuženi je za vrijeme oružanog sukoba između Teritorijalne odbrane (TO) Republike BiH i Vojske Srpske Republike BiH, kao pripadnik diverzantske čete u sastavu 2. odreda Opštinskog štaba TO Visoko, postupao protivno pravilima međunarodnog humanitarnog prava, kršeći odredbe Ženevske konvencije o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata iz 1949. godine.

Optužnica navodi da je optuženi 20. juna 1992. godine u naselju Hlapčevići naredio grupi od oko osam vojnika da opkole tri kuće mještana srpske nacionalnosti.  Prema navodima, optuženi je potom, zajedno sa vojnicima, iz kuća izveo šest lica srpske nacionalnosti te iste zarobio.  Nakon ovoga, optuženi je zarobljene civile navodno uputio u pravcu Omladinskog doma u mjestu Hlapčevići.  Optužnica navodi da je na putu do doma optuženi zarobljene zaustavio da bi potom prozvao jedno lice da izađe iz vrste tražeći informacije gdje se nalazi skriveno oružje i minska polja. Nakon što mu ovo lice nije dalo odgovor, optuženi je navodno pucao u njega rafalnom paljbom.  Optuženi se zatim, prema navodima optužnice, okrenuo prema ostalim zarobljenim civilima i otvorio rafalnu paljbu u njihovom pravcu.  Optužnica navodi da su, kao rezultat ovog, četiri civila umrla a dvoje ranjeno.


Tačke optužnice:  

Optužnica tereti Niseta Ramića za krivično djelo Ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. Krivičnog zakona BiH u vezi sa sljedećim tačkama:

a)  napad na civilno stanovništvo, naseljem pojedine civilne osobe ili osobe onesposobljene za borbu, a taj je napad posljedovao smrću, teškom tjelesnom ozljedom ili teškim narušenjem zdravlja ljudi i
c)  ubijanje, mučenje, nečovječno postupanje itd, u vezi sa članom 180. stav 1. istog zakona. 


Tok postupka:

Sud je optužnicu potvrdio 10. oktobra 2006. godine.  Na ročištu održanom 27. oktobra 2006. godine optuženi se izjasnio da nije kriv.  Glavni pretres je započeo 18. decembra 2006. godine.  Sud je 17. jula 2007. godine izrekao prvostepenu presudu u ovom predmetu, kojom je optuženi oglašen krivim za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva te osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 30 godina.Apelaciono vijeće donijelo je 21. novembra 2007. godine pravosnažnu presudu u predmetu Niset Ramić, kojom se kao neosnovane odbijaju žalbe Tužilaštva BiH i branioca optuženog Niseta Ramića, te se potvrđuje prvostepena presuda Suda BiH od 17. jula 2007. godine kojom je osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 30 godina.

***

Prilog TV Justice Objavljeno 20. apr 2014.

TV Justice Magazine I Episode 52: Another Crime Goes Unpunished

– od 10 do 17 minute: Svjedok

– od 23 do 24 minute: Visočani o zločinu