08./09. 08. 1994.-Napad jedinica OG-2 Visoko 1. Korpusa Armije RBiH na položaje Ilijaške brigade SCA u rejonu sela: Lješevo, Odžaci, Kopači, općine Visoko i Ilijaš

Napad jedinica OG-2 Visoko 1. Korpusa Armije RBiH na položaje Ilijaške brigade SCA u rejonu sela: Lješevo, Odžaci, Kopači, općine Visoko i Ilijaš izveden je 08./09. 08. 1994. godine. Napad su izvodile jedinice OG-2 Visoko, ukupne jačine 320 boraca (165 boraca 321. bbr Visoko, 120 boraca Združenog bataljona „Visoko” i 35 policajaca Odreda „Laste” Visoko). Napad je izveden na položaje jedinica Ilijaške brigade SCA. Realizacija postavljenog cilja bila je slaba. U napadu je poginulo 8 a teže ranjeno 10 boraca.

(Obrazac 1, 1. k., 24. 06. ’97.)