Na današnji dan poginuo Smailagić Faruk (1968 – 1993)

Smailagic_Faruk_03.06.Smailagić Faruk (1968 – 1993)

Rođen 09.05.1968. godine u Buzićima – Visoko, gdje je i živio. Pripadnik SJB Visoko od 27.01.1992. godine. Poginuo 03.06.1993. godine u rejonu Stojkovići – Visoko kao pripadnik SJB Visoko. Ukopan 21.06.1993. godine na mezarju u Buzićima – Visoko. Posthumno je dobitnik priznanja “Zlatna policijska značka”.

Na današnji dan poginuo Osmanbegović Nedžad (1971 – 1993)

Osmanbegovic_Nedzad_03.06.Osmanbegović Nedžad (1971 – 1993)

Rođen 18.07.1971. godine u Visokom, nastanjen u Radinovićima – Visoko. Pripadnik SJB Visoko od 20.09.1991. godine. Poginuo 03.06.1993. godine u rejonu Stojkovići – Visoko, kao pripadnik SJB Visoko. Ukopan 21.06.1993. godine na mezarju u Donjem Moštru – Visoko. Posthumno je dobitnik priznanja “Zlatna policijska značka”.

Na današnji dan poginuo Omerhodžić Sadik (1960 – 1995)

Omerhodzic_Sadik_03.06.Omerhodžić Sadik (1960 – 1995)

Rođen 17.11.1960. godine u Buzić Mahali – Visoko, gdje je i živio. Pripadnik jedinica Armije BiH od 06.08.1992. godine. Poginuo 03.06.1995. godine u rejonu Pešter – Treskavica – Trnovo, kao pripadnik 146. lbr. Proizveden u čin narednika. Ukopan 05.06.1995. godine na mezarju u Buzić Mahali – Visoko.

Na današnji dan poginuo Omeragić Zijad (1970 – 1993)

Omeragic_Zijad_03.06.Omeragić Zijad (1970 – 1993)

Rođen 06.06.1970. godine u Donjem Moštru – Visoko, gdje je i živio. Pripadnik SJB Visoko od 10.10.1991. godine. Poginuo 03.06.1993. godine u rejonu Stojkovići – Visoko, kao pripadnik SJB Visoko. Ukopan 21.06.1993. godine na mezarju u Donjem Moštru – Visoko. Posthumno je dobitnik priznanja “Zlatna policijska značka”.

03.06.1992. – Srpske snage iz pravca Ilijaša napadaju položaje Mješovito artiljerijskog diviziona u Visokom

RatVisokoSrpske snage iz pravca Ilijaša 03. juna 1992. godine napadaju položaje Mješovito artiljerijskog diviziona na području općine Visoko. Napad je izvršen sa snažnom tehnikom u vidu VBR-ova, haubica, minobacača. Borci MAD-a su se konsolidovali zauzimajući svako svoje mjesto. Prihvaćena je bespoštedna borba koja je trajala neprekidno dva dana i tri noći. To je u prvoj fazi bio jedan od najžešćih okršaja u kojima je sprska artiljerija doživjela debakl. Poraz je javno priznao i sam zločinac Ratko Adžić, tadašnji predsjednik SO-e Ilijaš, govoreći da će pohapsiti i pokažnjavati sve one koji su krivi za gubitke u ljudstvu i materijalno – tehničkim sredstvima.
Continue reading “03.06.1992. – Srpske snage iz pravca Ilijaša napadaju položaje Mješovito artiljerijskog diviziona u Visokom”

Na današnji dan poginuo Kosovac Jasmin (1969 – 1992)

Kosovac_Jamin_02.06.

Kosovac Jasmin (1969 – 1992)

Rođen 19.06.1969. godine u Sarajevu , nastanjen u Vidovićima – Visoko.
Pripadnik jedinica Armije BiH od 23.04.1992. godine.
Zarobljen 27.04.1992. godine u rejonu Ahatovići – Sarajevo, kao pripadnik RjŠTO – Buci. Ubijen 02.06.1992. godine i sahranjen u masovnu grobnicu, a nakon ekshumacije 18.10.1996. godine ukopan u harem džamije Stari Ilijaš 18.12.1996. godine.

02.06.1992. – Okružni štab TO Zenica naredio upućivanje jedinice iz Busovače u Visoko

ratna akcija2Na osnovu Naređenja Okružnog štaba Teritorijalne odbrane Zenica, da se sa područja općine Busovača uputi jedna jedinica, isključivo dobrovoljaca na bojište u Visoko, radi deblokade Sarajeva. Općinski štab TO Busovača je preduzeo potrebne aktivnosti u cilju izvršenja dobijenog zadatka.
Continue reading “02.06.1992. – Okružni štab TO Zenica naredio upućivanje jedinice iz Busovače u Visoko”