16.05.1992. – Formirana 1. tuzlanska brigada

tuzlanska bri1. tuzlanska brigada TO formirana je 16. maja 1992. godine. Pripadala je 2. korpusu Armije RBiH.

Na dan formiranja brigada se sastojala od dva bataljona, no ljudstvo će se vremenom povećavati. Prvi bataljon se sastojao od: zvorničke, vlaseničke i srebreničko – bratunačke čete, tj. od muhadžira iz tih krajeva.
Drugi bataljon se sastojao od boraca iz: Ši Sela, Pasaca, Par Sela, Soline i dvije čete iz Tuzle. Komadant 1. tuzlanske brigade bio je Ekrem Šehović. Kroz 1. tuzlansku prošlo je oko 4600 boraca, a život je izgubilo 256 pripadnika ove brigade.

Ratni put

U maju 1992. godine vodile su se žestoke borbe na kalesijskom ratištu. U njima je učestovao i 2. bataljon 1. tuzlanske brigade. Drugi bataljon je zauzeo odbrambene položaje u Križanima. Nakon višednevnog izviđanja i pripremanja, u 7 sati ujutro 19. juna 1992. godine borci 1. tuzlanske su u sadejstvu sa drugim formacijama izvršili žestok napad na okolne neprijateljske položaje. Jedinice su u višednevnim borbenim dejstvima ovladale tunelom u Gornjim Čaklovićima čime je uspostavljena saobraćajna veza sa slobodnim dijelovima Kalesije, oslobodile jedno od najačih srpskih okolnih uporišta Požarnicu te odbacili srpske snage tako da više nisu mogle granatirati Tuzlu sa oruđima dometa manjim od 8 km. Automobil u kome se nalazio komadant 2. bataljona Franjo Krešić naišao je na protivtenkovsku minu, Krešić je ostao bez obje noge a i vid mu je oštećen. Osim odbrambenih i ofanzivnih dejstava na Majevici, borci 1. tuzlanske brigade su boravili i na drugim ratištima (gradačačkom, brčanskom, teočanskom, vozućkom…).