17.04.’92. godine – formiran je Rejonski štab TO (RJŠTO) u Gračanici

17.04.’92. godine – formiran je Rejonski štab TO (RJŠTO) u Gračanici koji sa dijelom svojih snaga posjeda ključno brdo, za odbranu ovih prostora, Ulukovac i čuva ga, a koga su i prije formiranja RJŠTO posjedale i čuvale mjesne straže.

Prva komanda Rejonskog štaba Gračanica:

Sadiković Mevludin – komandant
Delić Nasir – zamjenik
Ahmić Mirsad – operativac
Imamović Hamdo – pomoćnik “za pozadinu”
Dervišević Senad – sanitetska služba
Trako Hidajet – opći poslovi
Ribica Nail – vizač
Sadiković Juso – vezista

Odred Gračanica formiran je 19. aprila 1992. godine.

 

19.04.1992. – Formiran Odred Gračanica u organizaciji zadašnjeg štaba TO Visoko. Ovaj Odred je okupljao borce Gračanice, Uvorića, Smršnice, Arnautovića, Mulića, Ozrakovića, Kula Banjera, Podvinjaca, Šošanja, Dolova, Bogošića i Vratnice. Prvu komandu Rejonskog štaba Gračanica činili su:

Sadiković Mevludin – komadant štaba
Delić Nasir – zamjenik komadanta
Ahmić Mirsad – operativac
Imamović Hamdo – pomoćnik komadanta za pozadinu
Dervišević Senad – referent sanitetske službe
Trako Hidajet – referent općih poslova
Ribica Nail – vozač
Sadiković Juso – vezista
Nakon formiranja Odreda najveći problem ispoljavao se u nedostatku oružja i municije. Najveći doprinos u neoružavanju jednica dao je krizni šzab gračanica i mjesto stanovništo šireg područja. Sredstva za nabavku municije u to vrijeme obezbjeđena su dobrovoljnim prilozima građana.

Prva značajnija i uspješnija akcija Odreda Gračanica izvedena je 20. aprila 1992. godine na području sela Goruša i Kula Banjer. Cilj je bio razorušavanje ekstremnog srpskog stanovništva koji nisu htjeli predati oružje, odnosno staviti ga pod kontrolu TO Armije RBiH. Akcija razoružavanja i čišćenja terena uspješno je izvedena, i u istoj je zaplijenjeno 24 automatske puške, 2 puškomitraljeza M-53, jedan automat, jedna poluautomatska puška, jedna puška M-48, jedan radio uređaj i oko 4000 metaka za pješadijsko oružje.

U slijedećim akcijama razoružavanja izvedenim 05. maja, 06. maja i 09. juna zaplijenjeno je 26 automatskih pušaka, dva automata, tri lovačke puške, jedna puška M-48, tri pištolja, pet ručni bombi i 3500 metaka.

Razoružavanjem ekstremnog dijela Srpskog stanovništva na širem području sela Gračanica, Kula Banjer i Podvinci, stvorena je prva potpuno slobodna teritorija na području općine Visoko. Ova slobodna teritorija pružala je realan prostor za koncentraciju artiljkerijskih oružja, kao i formiranje i boravak većih pješadijskih formacija.

Na frontu dugom nekoliko kilometara od kasarne Majevica, pa sve do Vratoloma (granica općina Visoko, Breza i Ilijaš) jedina oružana snaga bile su jedinice Rejonskog štaba Gračanica, koje su uspješno odoljevale svim napadima neprijatelja. Značajniji pješadijski napad srpskih snaga branioci samostalnog voda Vratnica na čelu sa komandirom voda Čabaravdić Ibrahimom uz sadejstvo sa snagama rezervnog sastava policije uspješno su odbili u noci između 05. i 06. juna 1992. godine kada  su srpske snage pokušale ući u selo Vratnica i počiniti zlodjela koja su iste noći počinili u susjednom selu Lješevo.

Komanda Općinskog štaba TO Visoko predvođena komandantom Kadirom Jusićem vrlo brzo uočava i procjenjuje da su postojeće snage na ovom dijelu ratišta nedovoljne u ljudstvu i materijalno-tehničkom faktoru, te početkom mjeeca juna dovodi snage Viteško-Travničkog odreda koje zajedno sa snagama Odreda gračanica 06. juna učestvuju u napadu na položaje neprijatelja koji je bio dobro utvrđen na liniji kota Vratolom, šuma zajezda, Borovi, Kapela. Snage Odreda Gračanica u ovom napadu bile su pridodate snagama Viteško-Travničkog odreda, a akcijom je rukovodio komadant Dželilović Hakija.

Vratničko ratište postajalo je sve teže i teže, a neprijatelj je svakodnevno vršio granatiranje linija odbrane na sela Kula Banjer, Vratnicu i Gračanicu. Na pomenuta područja svakodnevno je padalo više desetima granata svih vrsta i kalibara nanoseći veliku materijalnu štetu mjesnim objektima. Teža i lakša ranjavanja, kao i pogibije bila su skoro normalna na ovom ratištu.

Polovinom mjeseca juna počela je izgradnja šumskog puta Troholj – Vratnica, jedinog prilaznog puta kojim se moglo doći do Vratnice. Tada se mnogima taj problem činio riješen, međutim vrlo brzo srpske snage sa susjednog brda su počele kontrolisati put vatom PAM-a i puškomitraljezom M-84.

Ništa bolja situacija nije bila ni na dijelu ratišta Kula Banjer – Ulukovac. Borci na toj liniji ratišta bili su smješteni na koti Ulukovac pod šatorima i bili su otvorena meta neprijateljskog granatiranja. Agresor u to vrijeme je ispaljivao na stotine granata na ovom području sa osnovnim ciljem uništenja svega što se kreće i porušiti sve što se porušiti moglo.

12. juna 1992. godine izviđači Odreda Vitez zajedno sa izviđačima Odreda Gračanica vršili su izviđanja u selu Donja Vratnica. Na ulazu u šumu Borovi naišli su na zasjedu srpskih snaga i na tom mjestu život su izgubila dva borca Viteškog odreda.

28. juna 1992. godine u ranim jutarnjim satima počeo sveopšti napad na dobro utvrđenog i naoružanog neprijatelja. Ciljeli dan vodila se žestoka borba, a neprijatelj je uzvraćao granatama. Ishod ove borbe bio je ukupno 43 ranjena borca i jedan poginuli, ali nije se uspjela osvojiti kota Vratolom – Zajezda.

Polovinom mjeseca juna kao ispomoć borcima Rejeonskog štaba Gračanica dolazi novoformirani Treći odred, na čelu sa komandantom Mušinbegović Hasibom. Bio linije preuzele su snage Trećeg odreda, a jedinicama Rejonskog štaba Gračanica data je linija Vratnički han – Kula Banjer – Kasarna Majevica.

19. jula 1992. godine jedinice Rejonskog štaba Gračanica transformišu se u Odred Gračanica.

 

Prvu komandu Odreda Gračanici činili su:

Sadiković Mevludin – komadant Odreda
Delić Nasir – zamjenik komadanta
Husić Sulejmen – obavještajac
Imamović Hamdo – pomoćnik komadanta za pozadinu
Hasić Arif – referent intedentske službe
Trako Hidajet – referent općih poslova

 

Komadiri jedinica bili su:

Komadnir prve čete – Abaspahić Hanefija
Komandir druge čete – Numanović Alija
Komadnir treće čete – Kaljun Amir
Komandir minobacačkog voda – Rezaković Sidik
Komandir pozadinskog voda – Sadiković Juso
Komandir diverzantsko – izviđačkog odjeljenja – Begić Vahid
Komandir odjeljenja veze i kurira – Rezaković Seid.

Polovinom januara 1993. godine Odred gračanica zajedno sa 3. odredom prerasta u III bataljon 302. mtbr. Visoko i nastavlja svoj ratni put.

Borci ovog odreda izveli su veliki broj samostalnih akcija, ali su isto tako učestvovali u svim akcijma širih razmjera koje su vođene na Visočkom ratištu. Snage Odreda Gračanica učestvovale su u borbama i na drugim ratištima kao što su Nabožić, Kralupi, Bilalovac.

U svom postojanju i borbenim aktivnostima u Odredu Gračanica ukupno lakše i teže je ranjeno 50 boraca, dok je pet boraca izgubilo živote.


Diverzantsko-izviđačka dejstva:

 

Gračanički odred

08.08.1992. – Grupa od 10 boraca u selu Kopači otkrila minsko polje, vatrene tačke četnika, te razminirala mine

09.08.1992. – Grupa od 20 boraca u selu Kopači vršila diverzantska dejstva i izviđanja, ali je akcija prekinuta, rezultat je bio jedan mrtav, te jedan ranjen borac

26.11.1992. – Grupa od 4 borca u selu Donja Vratnica uništila agresorski bunker, u ovpj akciji jedan borac je poginuo

01.12.1992. – Grupa od 5 boraca u selu Kopači uništila bunker, te zapalila nekoliko neprijateljskih kuća.
Treći odred

21.07.1992. – Grupa od 5 boraca u selu Vratnica – Kapela snimila vatrene tačke neprijateljskih snaga, u ovoj akciji nekoliko boraca je ranjeno

29.07.1992. – Grupa od 4 borca u selu Vratnica uništila neprijateljski bunker, te otkrila minsko polje

31.07.1992. – Grupa od 5 boraca u selu Vratnica uništila neprrijateljski bunker i rov, te deaktivirala nekoliko mina

03.08.1992. – Grupa od 4 borca u selu Vratnica – Kapela pogodila neprijateljski bunker, u ovoj akciji život su izgubila dva borca

05.08.1992. – Grupa od 8 boraca izvršila izviđanje neprijateljskih položaja, u ovoj akciji jedan borac je ranjen

06.08.1992. – Grupa od 16 boraca u selu Vratnica – Kapela uništila neprijateljski bunker, u ovoj akciji 2 borca su ranjena

13.08.1992. – Grupa od 6 boraca u selu Vratnica – Tekija pogodila neprijateljski bunker, u ovoj akciji 2 borca su ranjena

15.08.1992. – Grupa od 4 borca u selu Vratnica – Tekija uništila mitraljesko gnijezdo neprijatelja, u ovoj akciji jedan borac je izgubio život, dok su dva ranjena

22.08.1992. – Grupa od 4 borca u selu Vratnica – Igralo otkrila i uništila neprijateljski bunker, u ovoj akciji 2 borca su izgubila život

10.11.1992. – Grupa od 10 boraca u selu Donja Vratnica pogodila neprijateljski rov, u ovoj akciji 2 borca su poginula

20.11.1992. – Grupa od 4 borca u selu Vratnica – Tekija izvršila izviđanja neprijateljskih položaja, te pogodila neprijateljski rov, u ovoj akciji jedan borac je ranjen

06.12.1992. – Grupa od 4 borca u selu Donja Vratnica – Zajezda pogodila neprijateljski bunker, u ovoj akciji dva borca su poginula

06.12.1992. – Grupa od 6 boraca u selu Donja Vratnica – Igralo uništila neprijateljski bunker i rov.

07.12.1992. – Grupa od 5 boraca u selu Vratnica – Zajezda vršila izviđanje neprijateljskih linija. Međutim grupa je otkrivena, i bila je prinuđena na povlačenje. U ovoj akciji poginuo je borac Alijagić Rasim

09.12.1992. – Grupa od 5 boraca u selu Vratnica – Zajezda  pogodila 2 neprijateljska bunkera.

15.12.1992. – Grupa od 6 boraca u selu Vratnica – Borovi otkrila minsko polje. U ovoj akciji poginuo je borac Mujčinović Davud.

15.12.1992. – Grupa od 7 boraca u selu Vratnica – Borovi uništila je neprijateljski rov, u ovoj akciji dva borca su poginula, dok je 5 ranjeno.


302. mtbr.

22.07.1992. – Grupa od 30 boraca u Prijekom zapalila je nekoliko neprijateljskih kuća.

31.07.1992. – Grupa od 60 boraca u Prijekom zapalila je nekoliko neprijateljskih kuća, u ovoj akciji su ranjena 4 borca.

22.08.1992. – Grupa od 15 boraca u Prijekom vršila je izviđanje terena na mjestima Rezervoar i Lukića kuća, u ovoj akciji poginula su 3 borca, dok ih je 5 ranjeno

28.08.1992. – Grupa od 20 boraca u Prijekom vršila je izviđanje terena na mjestu Lukića kuća, u ovoj akciji poginula su 4 borca, dok je 6 ranjeno.

30.08.1992. – Grupa od 22 borca u mjestu Raždovo vršila je izviđanje terena na mjestu Mirića kafana. U ovoj akciji 2 borca su poginula, dok je 7 ranjeno. Zapljenjen je top tipa BsT 82 mm.

23.09.1992. – Grupa od 10 boraca u mjestu Kuti vršila izviđačko-diverzantska dejstva, u ovoj akciji ranjeno je 5 boraca.

03.10.1992. – Grupa od 23 borca vršila je izviđanje terena, u ovoj akciji zaplijenjeno je 3 puškomitraljeza i dosta municije

18.10.1992. – Grupa od 7 boraca u mjestu Donja Vrela zapalila je nekoliko neprijateljskih kuća, u ovoj akciji 3 borca su ranjena

22.12.1992. – Grupa od 22 borca u mjestu Crni potoci zauzela 3 bunkera, u ovoj akciji ranjeno je 6 boraca

15.01.1993. – Grupa od 7 boraca u mjestu Kuti porušila više neprijateljskih kuća, u ovoj akciji 2 borca su poginula, dok je 6 ranjeno

27.01.1993. – Grupa od 174 borca u mjesu Bilalovac priesjekla put Kiseljak – Busovača , te je uspostavljena linije odbrane. U ovoj akciji zarobljeno je 14 bojovnika

15.02.1993. – Grupa od 12 boraca u mjestu Gomionica uspostavila je liniju odbrane prema HVO

 

05.03.1993. – Grupa od 20 boraca na koti 715 uništila 4 neprijateljska bunkera, u ovoj akciji poginulo je 5, a ranjeno 7 boraca

25.03.1993. – Grupa od 12 boraca u mjestu Kazagići uspostavila linije odbrane, u ovoj akciji ranjeno je nekoliko boraca

15.04.1993. – Grupa od 10 boraca u mjesu Čelin zauzela 3 neprijateljska bunkera

18.04.1993. – Grupa od 174 borca u mjestu Bilalovac potisnula bojovnike HVO-a, u ovoj akciji 1 borac je nestao, dok je 7 ranjeno

24.05.1993. – Grupa od 15 boraca u mjestu Šiljak zauzela liniju odbrane HVO-a, u ovoj akciji ranjeno je 5 boraca, dok je 8 ranjeno

30.05.1993. – Grupa od 92 borca u mjestu Badnje – Kiseljak zauzela je kotu Badnje, u ovoj akciji poginula su 2 borca

18.06.1993. – Grupa od 90 boraca u mjestu Baskije – Kiseljak vršila izviđačko-diverzanstska dejstva, u ovoj akciji poginulo je 7, a 2 borca su teže ranjena

07.07.1993. – Grupa od 12 boraca u mjestu Čelin zauzela je 2 neprijateljska rova, u ovoj akciji poginula su 2 borca, dok su 2 borca ranjena.

07.07.1993. – Grupa od 92 borca u mjesto Baskije – Kiseljak osvojila kotu Baskije i uspostavljena je linija odbrane

26.07.1993. – Grupa od 84 borca u mjestu Fojnica osvojila kote Križ i Citonija, u ovoj akciji poginulo je 10 boraca

28.07.1993. – Grupa od 10 boraca u mjestu Celin zauzela neprijeteljske zemunice

04.08.1993. – Grupa od 82 borca u mjestu Fojnica zauzela je kotu Bukva, te napala kotu Jasikovac, u ovoj akciji poginulo je 8, a ranjeno 20 boraca

10.08.1993. – Grupa od 80 boraca u mjestu Fojnica zauzela je kotu Zvonigrad, u ovoj akciji ranjeno je 8 boraca

06.09.1993. – Grupa od 15 boraca u mjesto Raždovo zauzela je jedan neprijateljski rov, u ovoj akciji 3 borca su ranjena

30.09.1993. – Grupa od 10 boraca u mjestu Hrašće uništila je 3 neprijateljska rova, u ovoj akciji poginula su 2 borca, dok je 5 ranjeno

22.10.1993. – Grupa od 76 boraca u mjestu Lisovo vršila diverzantsko – izviđačka dejstva

02.11.1993. – Grupa od 76 boraca u mjestu Vareš zauzela je sela Planinica, Slovin, Poljanice

21.11.1993. – Grupa od 18 boraca u mjestu Stogić uništila je 3 neprijateljska rova.

 

 

magazinplus.eu / veterani.ba