07.04.1994. – Formiran Sedmi korpus Armije RBiH

Sedmi korpusSedmi korpus Armije RBiH je bio jedan od ukupno sedam korpusa koji je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini djelovao u sastavu Armije RBiH. Osnovan je 7. aprila 1994. godine sa sjedištem u Travniku. Komandant korpusa za čitavo vrijeme njegovog postojanja bio je Mehmed Alagić.

Historija

Ideje o formiranju korpusa, čija zona odgovornosti bi obuhvatala dio Srednje Bosne a čiji bi glavni glavni zadatak bio očuvanje ove i oslobađanje privremeno zaposjednute teritorije Bosanske krajine su nastale daleko prije samog osnivanja korpusa. Naime treći korpus Armije RBiH iz kojeg je trebao izrasti novi korpus je imao veliku zonu odgovornosti i veliko brojno stanje što je u izvjesnoj mjeri otežavalo lanac rukovođenja i komandovanja a samim time i rezultati su bili skromniji. 11. januara 1994. godine, Predsjedništvo Republike BiH je donijelo odluku o formiranju sedmog korpusa Armije RBiH. Međutim, stanje na terenu je bilo izuzetno teško usljed borbenih dejstava sa oba neprijatelja koje su se odvijala u zoni odgovornosti ovog korpusa. Ipak, dan nakon stupanja na snagu sporazuma o prekidu svih neprijateljstava između dvije konfronitare strane, Armije RBiH i HVO-a, 26. februara 1994. godine Predsjedništvo RBiH donosi novu odluku o formiranju korpusa kojom se određuje da komandant novoformiranog 7. korpusa postane brigadir Mehmed Alagić dok komandovanje nad 3. korpusom preuzima brigadir Sakib Mahmuljin. Primopredaja dužnosti komandanta 7. korpusa se obavila 6. aprila a funkcionisanje Komande Korpusa dan kasnije te se ovaj dan obilježava kao zvanični datum formiranja 7. korpusa Armije RBiH.

Komanda

Komanda 7. korpusa bila je u Travnika a sačinjavali su je:

Komandant: brigadir Mehmed Alagić
Zamjenik komandanta: pukovnik Fikret Ćuskić
Načelnik štaba: Kadir Jusić
Pomoćnik za sigurnost: pukovnik Ramiz Dugalić
Pomoćnik za logistiku: pukovnik Abdulah Jeleč
Pomoćni za finansije: major Mustafa Santa
Načelnik Odsjeka za obuku: major Remzija Šiljak

Struktura i organizacija

Kako je formiranje 7. korpusa nastalo u drugačijim uslovima i okolnostima u odnosu na druge korpuse tako je i proces ustrojavanja išao brže i organizovanije. Korpus je nastao od dotadašnjih operativnih grupa iz sastava 3. korpusa: OG ‘’Bosanska krajina’’ i OG ’’Zapad’’ te njima pripadajućih jedinica. Na dan formiranja, korpus su činile slijedeće jedinice: Iz operativne grupe ‘’Bosanska krajina’’:

17. krajiška brdska brigada;
705. brdska brigada – Jajce;
706. brdska brigada sa sjedištem u Travniku, Han Bila;
708. brdska brigada sa sjedištem u Novom Travniku;
712. brdska brigada sa sjedištem u Travniku;
725. brdska brigada – Vitez;
727. brdska brigada i
737. muslimanska brdska brigada.

Iz operativne grupe ‘’Zapad’’ u sastav korpusa su ušle slijedeće brigade:

707. brdska brigada sa sjedištem u Bugojnu;
717. brdska brigada sa sjedištem u Gornjem Vakufu i
770. brdska brigada – Donji Vakuf

Nešto kasnije, korpusu će se pridružiti i busovačka 733. brdska brigada.

Zona odgovornosti

Zona odgovornosti je odgovarala zoni odgovornosti dotadašnji operativnih grupa ‘’Bosanska krajina’’ i ‘’Zapad’’ a ukljičivala je uglavnom slobodne teritorije u dolinama rijeka Vrbas i Lašva.

Značajniji uspjesi

Oslobađanje Vlašića 23. marta 1995.godine
Oslobađanje Kupresa
Oslobađanje Donjeg Vakufa 14.09.1995. godine