28.02.1993. – Formirana 206. viteška bbr Zvornik – Sapna

Dvjesto sesta Zvornik206. viteška brdska brigada je vojna jedinica koja je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini djelovala u sastavu 2. korpusa Armije RBiH Armije RBiH. Komanda brigade bila je u Sapni a zona odgovornosti je pokrivala slobodnu zvorničku teritoriju.

Historija

Početkom rata u Bosni i Hercegovini, na slobodnim zvorničkim teritorijama formiran je opštinski štab TO. Na području naseljenih mjesta Sapna i Kamenica djelovali su rejonski štabovi TO a usljed teritorijalnog diskontinuiteta slobodnih zvorničkih teritorija javljale su se poteškoće u funkcionisanju odbrane. Sa ciljem otklanjanja ovih poteškoća i uvezivanja tj. lakšeg funkcionisanja sistema rukovođenja i komandovanja, naredbom komandanta 2, korpusa, od već formiranih jedinica TO opštine Zvornik 28. februara 1993. godine formirana je 206. brdska brigada. Kroz borbena dejstva izvođena još od maja 1992. godine i iskazanu efikasnost, brigadi je prvo dodijeljen počasni naziv slavna a onda i naziv viteška. Sa ciljem formiranja elitne manevarske jedinice, koja bi izvršavala borbene zadatke širom Bosne i Hercegovine, od najelitnijih jedinica ove brigade 28. augusta 1994. godine formirana je 242. muslimanska zvornička lahka brigada.

Priznanja

Za postignute rezultate u odbrani domovine, ovoj brigadi je na osnovu odluke Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine 14 decembra 1993. godine dodijeljeno najviše kolektivno priznanje viteška. 24 pripadnika brigade su odlikovani najvišim ratnim priznanjem Zlatni ljiljan, dvojica Srebrnim štitom a jedan pripadnik Srebrnim grbom sa mačevima. 17. februara 1996. godine glavni štab ARBiH dodijelio je počasnu ratnu zastavu ovoj brigadi.