06.02.1994. – VRS pokreće do tada najjaču ofanzivu na bihaćki okrug

VojskaRSVRS pokreće do tada najjaču ofanzivu na bihaćki okrug. 06. februara napadnute su linije Petog korpusa Armije RBiH na potezu: Vršak – Hasin vrh – Barakovac – Grabež. Snažni artiljerijsko-pješadijski napadi primorali su jedinice Armije RBiH da se povuku s dijela teritorije u rejonu Hasin vrh.
Cilj ofanzive VRS bio je ovladavanje putnom komunikacijom Bihać – Cazin, odnosno ovladavanje cijelom desnom obalom rijeke Une. Teške borbe vođene su svakodnevno uz obostrano velike gubitke u ljudstvu i materijalno-tehničkim sredstvima. 16 februara paravojne jedinice Fikreta Abdića sa sjevera napadaju položaje Petog korpusa, no ti su napadi, kao i napadi združenih jedinica VRS, odbijeni. Armija RBiH vratila je položaje izgubljene u rejonu Hasinog vrha i stabilizirala linije odbrane.