01.12.1992. – Formirana 314. slavna brdska brigada

314. slavna brdska brigada je bila vojna jedinica koja je tokom rata u Bosni i Hercegovini bila u sastavu 3.korpusa Armije BiH. Osnovana je 1. decembara 1992. godine kao 314. motorizovana brigada sa komandom u Zenici. Prvi komandant je bio Fuad Smailbegović. Brigada je poslije preimenovana u brdsku a za postignute uspjehe odlikovana je i kolektivnim odlikovanjem slavna.

Historija

Osnovana je krajem 1992. godine kao 314. motorizovana brigada 3. korpusa Armije BiH i bila je pod direktnom komandom Štaba 3. korpusa. Prvi komadant je bio Fuad Smailbegović, a pomoćnik komadanta za obavještajne poslove je bio Hamid Suljić. Sastojala se od četiri bataljona. U decembru 1992. godine njoj se priključilo nekoliko jedinica Patriotske lige iz Mehurića, jedna četa iz Zagrađa i vod iz Skomorja.

Između 1992. i 1993. godine brigada je imala 1.800 vojnika. 8. oktobra 1993. godine brigada je postala brdska i broj vojnika u njoj je smanjen.

1. bataljon 314. brdske brigade prelazi pod komandu Operativne grupe Visoko, a kasnije prelazi pod komandu Operativne grupe Bosna.