19.11.1992. – Formirana 17. viteška krajiška brdska brigada

Sedamnaesta vite[ka krajiska17. viteška krajiška brdska brigada je vojna jedinica koja je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini djelovala u sastavu Armije RBiH. Od svog osnivanja 19. novembra 1992. godine, brigada je bila u sastavu 3. korpusa a formiranjem 7. korpusa Armije RBiH postaje njegov sastavni dio. Sjedište brigade je bilo u Travniku a okupljala je uglavnom borce iz Bosanske krajine po čemu je i dobila naziv. Zbog svog doprinosa u odbrani domovine, brigadi je dodijeljen počasni naziv ‘’viteška’’.

17. viteška krajiška brdska brigada je vojna jedinica koja je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini djelovala u sastavu Armije RBiH. Od svog osnivanja 19. novembra 1992. godine, brigada je bila u sastavu 3. korpusa a formiranjem 7. korpusa Armije RBiH postaje njegov sastavni dio. Sjedište brigade je bilo u Travniku a okupljala je uglavnom borce iz Bosanske krajine po čemu je i dobila naziv. Zbog svog doprinosa u odbrani domovine, brigadi je dodijeljen počasni naziv ‘’viteška’’.

Historija

17. viteška krajiška brdska brigada je formirana 19. novembra 1992. i to ujedinjenjem 1. i 7. krajiške brigade. Za komandanta brigade postavljen je Fikret Čuskić koji je na tom položaju ostao do 7. aprila 1994. godine. Sjedište brigade je bilo u Travniku a baza se nalazila u kasarni bivše JNA. Decembra 1992. godine brigada je potčinjena pperativnoj grupi “Visoko” koja se tada nalazila u sastavu 1. korpusa. U januaru 1993. godine, 17. brigada biva direktno potčinjena Komandi 3. korpusa i u tom svojstvu ostaje do perioda kada se osniva OG “Bosanska krajina” kada postaje dio te operativne grupe. U martu 1993. godine 17. krajiška brigada se sastojala od četiri bataljona. Formiranjem Sedmog korpusa Armije RBiH 7. aprila 1994. godine, brigada se zajedno sa svim jedinicama OG Bosanska krajina potčinjava komandi tog korpusa te čini okosnicu najmlađeg armijskog korpusa.

Priznanja

17 pripadnika ove brigade su dobitnici najvišeg ratnog priznanja Zlatni ljiljan od čega njih 7 posthumno. Također, dvojica pripadnika ove brigade su posthumno odlikovani ordenom zlatnog grba s mačevima a jedan medaljom za hrabrost.[4] Za dostignuća ostvarena u borbi, prema odluci Predsjedništva RBiH od 14. aprila 1993. godine, brigadi je dodijeljen počasni naziv slavna a do kraja rata, 18. januara 1995. godine i najviše kolektivo priznanje viteška.