25.10. 1993. – Formirana 510. Oslobodilačke brigade

25.10. 1993. – Formirana 510. Oslobodilačke brigade

Početak agresije na bošnjački narod u dolini rijeke Sane bio je u mjesecu maju.Tu je učinjen veliki genocid nad bošnjačkim narodom kroz logore, silovanja i ostala zlostavljanja.

Jedan broj hrabrih  boraca iz Ključa, Sane, Prijedora odlučio je da se ne preda i krenuli su u borbu za opstanak i Bosnu i Hercegovinu.

Borci Ključa i Sanskog Mosta spojiše se u šumama zvane Golaje i tu oformiše zajednički jedinicu koja je imala oko 300 boraca.

510. oslobodilačka brigada je vojna jedinica koja je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini bila u sastavu Petog korpusu Armije RBiH. Osnovana je 25. oktobra 1993. godine u cazinskom naselju Ćoralići.

Bridada je formirana pod prvobitnim nazivom Prva bosansko-oslobodilačka brigada. Prvi komandant brigade bio je Amir Avdić, zamjenik Osman Omanović a funkciju načelnika štaba obavljao je Nijaz Miljković. Ovu brigade ušli 503. slavenska brdska brigade i dobrovoljci iz drugih jedinica petog korpusa Armije RBIH. Pod naoružanjem bilo je oko polovine pripadnika. Uz komandu, brigada se astojala od 5 lahkih četa i jedinica za podršku: artiljerijsko-minobacačka baterija, mješoviti protivoklopni vod i LARV PZO i logističke jedinice.

Naređenjem Generalštaba Armije RBiH od 12. januara 1995. godine brigada je preimenovana u 510. oslobodilačku brigadu i taj naziv će zadržati do kraja rata.

Zona odgovornosti ove brigade bila je na grmuško-srbljanskom platou i Grmeču a od značajnijih operacija u kojima je brigada učestvovala su i operacije Grmeč ‘94 i Sana ‘95.

Nakon temejlnih priprema, operacija Sana ‘95 započela je  13. septembra 1995. godine, tačno u šest sati. Već u 6.30, snage Armije Rebublike Bosne i Hercegovine probile su neprijateljsku linija odbrane na nekoliko mjesta, a iza ponoći, jedinice 502. viteške brdske brigade ušle su u Bosanski Petrovac.

Dan poslije, komandant Petog korpusa general Atif Dudaković naredio je da se krene prema Ključu. U oslobađanje grada krenuli su pripadnici 510. oslobodilačke brigade koji su vodili uspješne borbe na pravcu Begova Glava – Veliki Ljutoč – Dubovsko – Vrtoče – Bosanski Petrovac. Pješačeći punih 11 sati, prešli su 40 kilometara i sve vrijeme vodili borbe sa agresorom. Ova jedinica osiguravala je lijevo krilo čime je omogućeno napredovanje 517. slavne brdske brigade prema Sanskom Mostu, a 510. slavna i 501. slavna brdska brigada krenule su prema Ključu. Nakon žestokih borbi na Laništu, u Velagićima i u Pudinom Hanu oko 21 sat jedinice 501. i 510. brdskih brigada pobjedonosno ulaze u Ključ.

Već narednog dana u prvim jutarnjim satima 510. slavna brdska brigada krenula je prema Sanskom Mostu. U donjim Ramićima razbijena je Zvornička brigada, a žestoke borbe vođene su i u rejonu Krasulja, nakon čega je oslobođeno i Vrhpolje. Preko Drvara stizala je i legendarna 17. viteška krajiška brigada iz sastava Sedmog korpusa Armije BiH na čijem je čelu bio general Mehmed Alagić. Bilo je pitanje trenutka kada će se spojiti dva korpusa i dva krajiška generala.

Pripremio: Muhamed Ganija