10.09.1992. – Formirana 4. brdska brigada – “Visočka”

ratna akcijaTeritorijana odbrana BiH se transformiše u Armiju RBIH, te se 10. septembra 1992. godine formira 4. brdska brigada – Visočka. U njen sastav su ušla četiri odreda i jedinice podrške. Brigada je bila pretpočinjena Taktičkoj grupi „Visoko“ Prvog korpusa Armije RBiH.

U novembru 1992. godine je otpočelo, a početkom februara 1993. godine je završeno, preformiranje i preimenovanje 4. bbr – „Visočke“ u 302. motorizovanu brigadu Visoko. Preformiranje 302. motorizovane brigade u dvije brdske brigade – 315. i 316. bbr Visoko, završeno je sredinom decembra 1993. godine. Početkom januara 1995. godine ove dvije brigade su preimenovane i to – 315. bbr u 135. bbr., a 316. bbr u 136. bbr. U novembru 1995. godine 135. bbr i 136. bbr su rasformirane a njihovo ljudstvo je ušlo u 165. brdsku brigadu.

4. bbr “Visočka” je predstavljala bitan i glavni oslonac za formiranje Operativne grupe (OG) “Visoko”, kasnije OG “Istok” i učestvovala je u svim bitkama koje je izvodila OG “Istok”.

Kraj 1992. godine obilježen je operacijom koja je za cilj imala deblokadu Sarajeva, tačnije 28.12.1992. godine otpočeo je združeni napad jedinica OG “Istok”  na linije neprijatelja na potezu: s.Vlajčići – Mandino brdo – G.Bioča – Crkvica. U operaciji osim jedinica 4. bbr i TO Visoko učestvovale su jedinice iz sastava 7. muslimanske brigade, zeničke brigade, i busovačke brigade. Tom prilikom je izvršen proboj neprijateljskih linija odbrane i naneseni mu veliki gubici u ž/s i MTS-u, ali do pomijeranja naših linija nije došlo. Neposredno nakon te operacije na visočko ratište pristiže i 17. krajiška brigada koja zajedno sa visočkim jedinicama 07.01.1993. godine izvršava proboj i zauzimanje brda Crkvica, ali uslijed artiljerijske vatre neprijatelja po našim snagama Crkvica se nije mogla sačuvati.

11 zaboravljenih heroja: 07.01.1993. – “Crkvice”

U to vrijeme Udarni odred iz sastava 4. bbr je upućen kao pomoć na igmansko-trnovsko ratište u odbranu ugroženih područja što predstavlja i prvi odlazak jedne jedinice sa prostora ove općine.

U januaru 1993. godine naivno vjerujući da će doći do ukidanja embargo na uvoz oružja u RBiH počinje transformacija 4. bbr”Visočke” u 302. motorizovanu brigade (mtbr) i njenog ulaska u sastav 3. korpusa zbog otežanih komunikacija sa komandom 1. korpusa. U sastav 302 mtbr ušle su slijedeće jedinice: 1. mtb sastavljen od Prvog odreda i Odreda “Visočica”; 2 mtb sastavljen od Drugog odreda i Odreda “Buci”; 3.mtb sastavljen od 3. Odreda i Odreda “Gračanica”. Udarni odred se transformiše u Izviđačku četu, a od jedinica MAD-a formira se Haubički division, Mješoviti protivoklopni division i MB čete koje ulaze u sastav mtb, a ostale jedinice se takođe transformišu i formacijski ulaze u sastav 302. mtbr. Jedinice koje su ostale pod komandom Štaba TO transformišu se u protivdiverzantske odrede.