08.09.1992. – Formirana 307./707. slavna brdska brigada

sedamsto sedma bbr bugojnoŠtab odbrane općine Bugojno, analizirajući dostignuti stepen razvoja jednica Armije RBiH na prostoru Bugojna, popunjenost ljudstvom i MTS-a, trenutnu borbrenu situaciju i cijeneći karakter očekujućih borbenih djeovanja, a u cilju podizanja stepena borbene spremnosti ratnih jednica na viši nivo i povećanja funkcionalnosti manevarskih jedinica, 08. septembra 1992. godine je naredio provodenje organizacijskih promjena, od kojih je najznačajnija podrazumijevala formiranje Komande za razvoj brigade, a potom i formiranje “Prve bugojanske brigade”.
06. novembra 1992. godine, na osnovu naređenja Štaba Vrhovne komande OS RBiH o organizaciji i ustrojstvu komandi, štabova i jedinica u zoni odgovomosti Trećeg korpusa OS RBiH, Okružni štab odbrane Zenica je naredio da se na teritoriji općine Bugojno formiraju slijedeće komande, štabovi i jedinica: Općinski štab odbrane Bugojno sa prištapskim jedinicama, jedna motorizovana brigada i jedan, po mogućnosti, dva protivdiverzantska odreda. Načelnik Štaba Vrhovne komande Oružanih snaga RBiH (ŠVK OS) je svojom naredbom od 18. novembra 1992. godine imenovao i vršioce dužnosti u novoformiranim jedinicama po ovoj naredbi na prostoru općine Bugojno. Prema izvještaju Općinskog štaba odbrane Bugojno, od 09. decembra 1992. godine, na prostoru općine Bugojno i slobodnim dijelovima općine Donji Vakuf bile su formirane sljedeće jedinice: Općinski štab odbrane Bugojno (Štab, Četa vojne policije, Vod veze, Diverzantsko-izvidački odred, Vod inžinjerije, Samostalni bataljon Prusac, Pozadinska baza, sa ukupnim brojnim stanjem – 967 vojnih obveznika), Prostorne jedinice – 20 četa i 12 vodova, formiranih u mjesnim zajednicama – i Jedinica za obezbjedenje namjenske industrije UNIS Bugojno, sa ukupnim brojnim stanjem – 1.781 vojni obveznik i aktivnostima na prevođenju u sastav 307. motorizovane brigade. Manevarska jedinica ranga brigade – 307. motorizovana brigada (kasnije preimenovana u 707. brdsku brigadu) bila je popunjena sa 1.667 vojnih obveznika. Ukupno brojno stanje jedinica Armije RBiH na prostoru općine Bugojno i slobodnim dijelovima općine Donji Vakuf bilo je 4.428 vojnih obveznika, uz napomenu da su svi pripadnici armijskih jedinica posjedovali lično naoružanje.