Video: “Udarni odred” formiran je 14.08.1992.

Općinski štab Teritorijalne odbrane Visoko

U okviru 1. korpusa formira se 4. brdska brigade u čiji sastav ulaze 1., 2. i 3. Odred TO Visoko, Udarni odred, MAD, Protivoklopni vod i neke manje jedinice, dok ostale jedinice ostaju i dalje pod neposrednom komandom Općinskog štaba TO Visoko.

„Udarni odred“ formiran je 14.08.1992. godine

10.10.1992. godine, „Udarni odred“ odlazi na trnovsko, a zatim i igmansko ratište gdje učestvuje u pretresanju terena: „Ždrijelo“, „Poščinje“, uzvisina „Rat“, selo „Ilovice“, a na učestvuje u zauzimanju brda „Orepak“.
Pri povratku sa Igmana „Udarni odred“ prestaje postojati, transformira se u izviđačku četu, borci se raspoređuju u druge jedinice ali se istovremeno od njegova kostura formira jedan drugi „Muslimanski odred“ na čije čelo je Salko ef. Omerbegović kao komandant, a odredu daju ime po imenu prvog njegovog šehida „Abdullatif“.

M.H. – magazinplus.eu – veterani.ba

Ratni arhiv Zavičajne zbirke – Gradske biblioteka Visoko