01.07.1992. – Formirana komanda Posadnog bataljona policije Visoko

Visoko borci - kondzilo01. jula 1992. godine formirana je komanda Posadnog bataljona policije Visoko, u čiji sastav su ušli:

Ahmić Abdulah – komadant bataljona
Buza Jusuf – zamjenik komadanta
Burić Mensur – pomoćnik komadanta političkog rada

Tajić Šerif – pomoćnik komadanta za obavještajno-bezbjedonosne poslove
Buljumšić Faruk – pomoćnik komadanta za pozadinu
Zečević Mirsad – referent tehničke službe
Konjo Asim – referent intedantske službe
Omeragić Zijad – referent sanitetske službe
Rizvanović Muharem – referent općih poslova
Pejdah Suad – komandir komande stana

Bataljon je bio sastavljen od 4 posadne čete:

-četa Moštre
-četa Gračanica
-četa Visoko
-četa Buci

Bataljon je bio ustrojen formacijski kako bi najbolje mogao odgovarati vremenu i zadacima koji je pred njega postavila Komanda, a to su:

-Zaštita života i lične sigurnosti građana
-Obezbjeđenje i zaštita određenih ličnosti i objekata
-Spriječavanje, otkrivanje i hvatanje isvršilaca krivičnih djela i njihovo predavanje nadležnim organima
-Kontrola vozila i lica na punktovima
-Pronalaženje i oduzimanje oružja, municije i eksploziva -Prikupljanje bezbjedonosno interesantnih saznanja na spriječavanju neprijateljskih djelatnosti
-Zaposjedanje određenih položaja za odbranu općine Visoko i države Bosne i Hercegovine, kao i izvođenje borbenih dejstava
-Izvršavanje i drugih zadataka koje naredi komanda Općinskog štaba odbrane.