Dokumentarni film: Prvi korpus Armije Republike BiH

ArmijaRBiHDokumentarni film o osnivanju Prvog korpusa Armije BiH koji je bio jedan od sedam korpusa u sastavu Armije RBiH. Zona odgovornosti Prvog korpusa tokom srpske i hrvatske agresije na BiH bilo je područje Sarajeva.
Kako je Sarajevo bilo pod opsadom srpske vojske 1425 dana, koja je jedno vrijeme sarađivala i sa jedinicama HVO-a iz Kiseljaka pod komanadom ratnog zločinca Ivice Rajića, Prvi korpus je imao primarni zadatak da spriječi upad srpskih jedinica u Sarajevo.

1992 godine Prvi korpus je brojao 34500 pripadnika da bi broj narastao na 40500 pripadnika 1995 godine.

 

Odlukom Predsjedništva RBiH od 18. avgusta 1992. godine i naredbom Štaba Vrhovne komanda Armije RBiH, 1. septembra 1992. godine formiran je Prvi korpus Armije RBiH sa sjedištem u Sarajevu. U sastav korpusa su ušle sve, do tada formirane, vojne jedinice sarajevske regije sa oko 30 000 vojnika. Tokom ratnih godina korpusom su komandovali: divizijski general Mustafa Hajrulahović-Talijan, brigadni general Vahid Karavelić i brigadni general Nedžad Ajnadžić. Početkom 1995. godine došlo je do promjene u unutrašnjoj organizaciji Armije RBiH. Umjesto dotadašnjih operativnih grupa, koje su postojale kao privremeni organi rukovođenja i komandovanja i koje su bile dijelovi komandi korpusa, formirane su divizije kao stalni sastavi Armije RBiH. U skladu sa tim promjenama, u 1. korpusu ARBiH formirane su 3 divizije. 12. divizija je obuhvatala područje grada Sarajeva, 14. divizija je pokrivala područja koja su bila u zoni odgovornosti OG-1 Pazarić i dijela OG-2 Visoko a imala je sjedište u Tarčinu, dok je za sjedište 16. divizije određen Vareš, a pokrivala je zonu odgovornosti OG-3 Vareš i dio zone OG-2 Visoko.

Jedinice Prvog korpusa

1. Viteška motorizovana brigada
1. Brdska brigada
2. Viteška motorizovana brigada
2. Brdska brigada
3. Motorizovana brigada
4. Viteška motorizovana brigada
5. Pješadijska brigada
9. Brdska brigada
10. Brdska brigada
11. Pješadijska brigada
12. Pješadijska brigada
15. Motorizovana brigada
Artiljerijska brigada
HVO brigada Kralj Tvrtko
5. Motorizovana brigada dobrinja

Priznanja

472 pripadnika Prvog korpusa Armije RBiH je odlikovano najvišim ratnim priznanjem ”Zlatni ljiljan”, 19 pripadnika ratnim priznanjem ”Srebreni štit” dok je 29 pripadnika odlikovano najvišim državnim priznanjima od Predsjedništva BiH. Osim toga, 3 brigade u sastavu ovog korpusa su odlikovane kolektivnim priznanjem slavna a četiri brigade najvišim kolektivnim priznanjem viteška. Za doprinos odbrani grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine, 2010. godine, Prvom korpusu Armije RBiH dodijeljena je kolektivna Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva.