10. 06. 1992.- Potiskivanje jedinica SCA iz rejona Klek

Potiskivanje jedinica SCA iz rejona Klek koji se uzdiže iznad samog grada i njegovo stavljanje pod kontrolu jedinica OpŠTO Zavidovići, koje se dogodilo 10. 06. 1992. godine, lokalni komandanti ocjenjuju presudnim za sudbinu grada Zavidovića. Izvele su ga jedinice OpŠTO Zavidovići. Borbe su se dogodile na sjevernim padinama planine Klek koje je posjedao Gostovički bataljon SCA. Agresorsku jedinicu su činili vojnici koji dobro poznaju teren, koje je JNA pravovremeno dobro naoružala i takvoj im povjerila kontrolu nad ovim dominantnim grebenom nad gradom. Oslobođeni su značajni topografski važni objekti – tt 630 – Šumarnica. No važnije od toga je da su oslobađena sela: Dragovac, Mravanj, Žioke, Petkovići. Jedinice OpŠTO Zavidovići su došle u posjed dragocjenog ratnog plijena. Samo selo Petkovići je predalo 160 pušaka i dosta municije. U ovoj borbi su poginula 2 a teže su ranjeno 3 borca Teritorijalne odbrane Zavidovići. Postavljena je stalna linija odbrana pravcem: s. Marušići – tt 630 – tt 745 – Šumarnica – s. Žioke – s. Mahoje – s. Bajvati. Za grad Zavidoviće iznenađenja više nije moglo biti ni sa te strane a stvorene su realne pretpostavke za dalja oslobodilačka djejstva u dolini rijeke Gostović do kojih će ubrzo doći. Jedinice OpŠTO Zavidovići, u prvoj polovini juna 1992. godine, ovladale su sa oko 80% teritorije planine Klek.

Izvor: “Na razmeđu milenija” Hasib Mušinbegović