03.06.1992. – Srpske snage iz pravca Ilijaša napadaju položaje Mješovito artiljerijskog diviziona u Visokom

RatVisokoSrpske snage iz pravca Ilijaša 03. juna 1992. godine napadaju položaje Mješovito artiljerijskog diviziona na području općine Visoko. Napad je izvršen sa snažnom tehnikom u vidu VBR-ova, haubica, minobacača. Borci MAD-a su se konsolidovali zauzimajući svako svoje mjesto. Prihvaćena je bespoštedna borba koja je trajala neprekidno dva dana i tri noći. To je u prvoj fazi bio jedan od najžešćih okršaja u kojima je sprska artiljerija doživjela debakl. Poraz je javno priznao i sam zločinac Ratko Adžić, tadašnji predsjednik SO-e Ilijaš, govoreći da će pohapsiti i pokažnjavati sve one koji su krivi za gubitke u ljudstvu i materijalno – tehničkim sredstvima.
Continue reading “03.06.1992. – Srpske snage iz pravca Ilijaša napadaju položaje Mješovito artiljerijskog diviziona u Visokom”

Na današnji dan poginuo Kosovac Jasmin (1969 – 1992)

Kosovac_Jamin_02.06.

Kosovac Jasmin (1969 – 1992)

Rođen 19.06.1969. godine u Sarajevu , nastanjen u Vidovićima – Visoko.
Pripadnik jedinica Armije BiH od 23.04.1992. godine.
Zarobljen 27.04.1992. godine u rejonu Ahatovići – Sarajevo, kao pripadnik RjŠTO – Buci. Ubijen 02.06.1992. godine i sahranjen u masovnu grobnicu, a nakon ekshumacije 18.10.1996. godine ukopan u harem džamije Stari Ilijaš 18.12.1996. godine.

02.06.1992. – Okružni štab TO Zenica naredio upućivanje jedinice iz Busovače u Visoko

ratna akcija2Na osnovu Naređenja Okružnog štaba Teritorijalne odbrane Zenica, da se sa područja općine Busovača uputi jedna jedinica, isključivo dobrovoljaca na bojište u Visoko, radi deblokade Sarajeva. Općinski štab TO Busovača je preduzeo potrebne aktivnosti u cilju izvršenja dobijenog zadatka.
Continue reading “02.06.1992. – Okružni štab TO Zenica naredio upućivanje jedinice iz Busovače u Visoko”

“Klišanska noć straha i neizvjesnosti” ili „Bijeli Potok“ 01.06.1992.

Obilježavanje 01. juna 1992. godine, velikog stradanja Bošnjaka u općini Zvornik

Brojni Zvorničani prisustvovali su sinoć „Klišanskoj noći straha i neizvjesnoti“, koja je već postala tradicija ovog kraja, kada se Bošnjaci prisjećaju noći koja je prethodila početku najvećeg zločina nad civilima Zvornika.

Prvog juna 1992. svom stanovništvu je narađeno da krene prema lokaciji „Bijeli Potok“, gdje su razdvojeni mušakraci, žene i djeca. Oko 670 muškaraca tada je odvedeno prema Zvorniku i svi su ubijeni na više lokalcija u Zvorniku.

Continue reading ““Klišanska noć straha i neizvjesnosti” ili „Bijeli Potok“ 01.06.1992.”

01.06.1992. – Formiran 1. krajiški korpus Vojske Republike Srpske

Prvi krajiski korpus VRS1. krajiški korpus sa sjedištem u Banjoj Luci bio je najveći korpus Vojske Republike Srpske sa operativnom zonom na području Bosanske Krajine i odbrani koridora u Posavini. Infrastrukturu i većinu borbenih sredstava naslijedio je od 5. korpusa JNA nakom povlačenja nekadašnje federalne armije iz Bosne i Hercegovine u maju 1992. godine. Formiran je 01. juna 1992. godine.
Continue reading “01.06.1992. – Formiran 1. krajiški korpus Vojske Republike Srpske”