19.02.1993. – Formirana 3. Motorizovana brigada

treca mtbrNaredbom SSVK Armije BiH formirana je 3. Motorizovana brigada 19. februara 1993. godine, a nastala je od 1. samostalne brigade formirane od 1. samostalnog bataljona.

102. motorizovana brigada formirana je 19.marta 1995. godine spajanjem 1. MTBR i 3. MTBR.
Vojna situacija i razvoj borbenih dejstava na Sarajevskom bojištu nalagala je hitnu konsolidaciju u cilju zaustavljanja srpskog proboja na Stupskoj petlji, i spajanja njihovih jedinica saobraćajnicom Rajlovac-Nedžarići.
Continue reading “19.02.1993. – Formirana 3. Motorizovana brigada”

19.02.1994. – U Frankfurtu završeni razgovori izaslanstva Hrvatske i Bosne i Hercegovine

granic slijajdzic19.02.1994. godine u Frankfurtu su završeni razgovori izaslanstva Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji su vodili Mate Granić i Haris Silajdžić. Ministar vanjskih poslova Hrvatske Mate Granić izjavio je da se razgovaralo o budućem uređenju Bosne i Hercegovine, prekidu vatre, odnosima Hrvatske i BiH te o humanitarnim problemima.
Continue reading “19.02.1994. – U Frankfurtu završeni razgovori izaslanstva Hrvatske i Bosne i Hercegovine”

08.02.1993. – Formirana 204./374. sbbr Teslić

Tristo sedamdeset cetvrtaOpćinski štab TO Teslić formiran je 19. maja 1992. godine sa sjedištem u Kamenici. Na dužnosti komandanta OpŠTO Teslić-Kamenica, bili su Ivica Babić, Husein Hajdarević te Himzo Đogić. Štab je objedinio inače usitnjene jedinice TO čiji je broj u ovoj fazi iznosio od 600 do 700 boraca, računajući i okruženu jedinicu TO u selu Hranković. Općinski štab TO sa dva odreda TO i HVO jedinicom Komušima je uspostavio liniju odbrane u slobodnim selima teslićke općine: Studenci – Slatina Komušina – Kamenica – Rajševa. Uporedo sa formiranjem jedinica TO formirano je i Ratno predsjedništvo općine, Ratna bolnica, te humanitarne organizacije „Merhamet” i „Karitas”.
Continue reading “08.02.1993. – Formirana 204./374. sbbr Teslić”

08.02.1993. – Formirana 203./373. mlbr “Doboj-Bosna”

Dvjesto treca slavna mtbrOpćina Doboj-Jug formirana je 21. marta 1998. godine na slobodnim prostorima općine Doboj, u međurječju Bosne i Usore. Površina općine iznosi oko 11,5 km2, sa nešto većim naseljenim mjestima Mravići i Matuzići. Istog dana kad je okupiran Doboj (03. maja 1992. godine) formiran je štab TO Doboj sa sjedištem u Alibegovcima. U svom sastavu je imao dva voda rezervne policije i četiri odreda: Odred TO Doboj, Odred TO Bosna, Odred TO Usora i Odred TO Gradina. Početkom 1993. godine od ovih jedinica formiraju se dva združena odreda: Združeni odred Doboj i Združeni odred Bosna.
Continue reading “08.02.1993. – Formirana 203./373. mlbr “Doboj-Bosna””

07.02.1992. – U selu Mehurići održano savjetovanje komandanata sedam regionalnih štabova

ArmijaRBiHU selu Mehurići kod Travnika 7. februara 1992. godine održano je vojno savjetovanje komandanata sedam regionalnih štabova i dijela Glavnog štaba Patriotske lige BiH. Na savjetovanju je sagledan dostignuti nivo priprema za otpor.
Continue reading “07.02.1992. – U selu Mehurići održano savjetovanje komandanata sedam regionalnih štabova”

06.02.1994. – VRS pokreće do tada najjaču ofanzivu na bihaćki okrug

VojskaRSVRS pokreće do tada najjaču ofanzivu na bihaćki okrug. 06. februara napadnute su linije Petog korpusa Armije RBiH na potezu: Vršak – Hasin vrh – Barakovac – Grabež. Snažni artiljerijsko-pješadijski napadi primorali su jedinice Armije RBiH da se povuku s dijela teritorije u rejonu Hasin vrh.
Continue reading “06.02.1994. – VRS pokreće do tada najjaču ofanzivu na bihaćki okrug”