18.08.1992. – Predsjedništvo RBiH donijelo odluku o formiranju Prvog korpusa Armije RBiH

Prvi korpusOdlukom Predsjedništva RBiH od 18. avgusta 1992. godine i naredbom Štaba Vrhovne komanda Armije RBiH, 1. septembra 1992. godine formiran je Prvi korpus Armije RBiH sa sjedištem u Sarajevu. U sastav korpusa su ušle sve, do tada formirane, vojne jedinice sarajevske regije sa oko 30 000 vojnika.
Za komandanta je postavljen Mustafa Hajrulahović-Talijan, zamjenik je bio Vahid Karavelić, a načelnik štaba Enver Hadžihasanović. Sredinom 1993. godine korpus je reorganizovan formiranjem operativnih grupa. Formirane su 3 operativne grupe i to:

– OG Sarajevo – sa bazom u Sarajevu,
OG Tarčin – sa sjedištem u Tarčinu a obuhvatala je još i Trnovo, Fojnicu i Kiseljak
OG Visoko – sa sjedištem u Visokom a koja je obuhvatala područje od Visokog do Olova.

Krajem juna 1993. godine, komandant korpusa Hajrulahović je premješten u Glavni štab Armije RBiH a novi komandant je postao dotadašnji zamjenik, Vahid Karavelić. Daljim jačanjem korpusa, krajem 1994. godine došlo je do promjene u unutrašnjoj organizaciji Armije RBiH. Umjesto dotadašnjih operativnih grupa, koje su postojale kao privremeni organi rukovođenja i komandovanja i koje su bile dijelovi komandi korpusa, formirane su divizije kao stalni sastavi Armije RBiH. U skladu sa tim promjenama, u 1. korpusu ARBiH formirane su 3 divizije. 12. divizija je obuhvatala područje grada Sarajeva (bivša OG Sarajevo), 14. divizija je pokrivala područja koja su bila u zoni odgovornosti OG-1 Pazarić i dijela OG-2 Visoko a imala je sjedište u Tarčinu (bivša OG Tarčin), dok je za sjedište 16. divizije određen Vareš, (bivša OG Visoko). U septembru 1995. godine, treći komandant korpusa postaje Nedžad Ajnadžić.

Jedinice Prvog korpusa

1. Viteška motorizovana brigada
1. Brdska brigada
2. Viteška motorizovana brigada
2. Viteška brdska brigada
3. Motorizovana brigada
4. Viteška motorizovana brigada
5. Pješadijska brigada
9. Brdska brigada
10. Brdska brigada
11. Pješadijska brigada
12. Pješadijska brigada
15. Motorizovana brigada
Artiljerijska brigada
HVO brigada Kralj Tvrtko
5. motorizovana brigada Dobrinja