17.08.1992. – Formirana 503. slavna brdska brigada

Petsto treca slavna bbr cazin503. slavna brdska brigada je brigada koja je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini bila u sastavu Petog korpusu Armije RBiH. Osnovana je 17. avgusta 1992. godine kao 1. cazinska pješadijska brigada, a prvo postrojavanje brigade izvršeno je na Mokrešu, u širem rejonu cazinskog naselja Pjanići. Tokom rata, usljed zasluga u odbrani Bosne i Hercegovine, brigadi je dodijeljeno kolektivno priznanje ‘’slavna’’.
Komandant brigade tokom cijelog rata bio je Muhamed Delalić. Sjedište brigade je bilo u Cazinu.

Historija

Početkom rata u Bosni i Hercegovini dolazi do formiranja raznih dobrovoljačkih odreda kao odgovor na otvorenu agresiju. U Cazinu se 17. augusta 1992. godine formira 1. cazinska pješadijska brigada u koju su ušli svi odredi TO koji su bili pod komandom opšinskog štaba TO Cazin. Za komandanta brigade izabran je Muhamed Delalić dok je načelnik štaba a ujedno i zamjenik komandanta bio Omer Hajrulahović.

Sastav brigade i zona odgovornosti

Brigada je formirana od odreda i jedinica TO: Odredi Cazin, Donja i Gornja Koprivna, Pećigrad, Krivaja, Pjanići, Skokovi i dr. Na dan osnivanja sastojala od 3 pješadijska bataljona sa komandom i drugim pripadajućim jedinicama za podršku. Brigadi je prvobitno dodijeljena zona odgovornosti koja je obuhvatala područje općine Cazin do rijeke Une da bi se ta zona povećala pojavom secesioničkih snaga Fikreta Abdića. Brigada je tokom rata a po potrebi djelovala i u zonama drugih brigada iz sastava 5. korpusa Armije RBiH.

Priznanja

Za doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine a prema odluci predsjedništva R BiH od 29. juna 1995. godine, 503. brigadi je dodijeljen naziv slavna brigada. 28 boraca i starješina ovo brigade su nosioci najvišeg pojedinačnog priznanja Zlatni ljiljan, dok je 6 pripadnika ove brigade dobitnici nagrade Srebrni štit.