28.07.1992. – Formirana 4. Viteška motorizovana brigada

Cetvrta mtbr4. Viteška motorizovana brigada formirana je 28. jula 1992. godine. 28.jula 1994. godine zbog doprinosa u odbrani domovine brigadi je dodijeljen počasni naziv “Viteška“: 28.07.1994. godine. 4. Vmtbr nastala je iz naroda. Hrabri, pošteni i postojani ljudi svojim velikim srcima goloruki, organizovali su se po sokacima, ulicama, mjesnim zajednicama a potom štabovima. Svojim životima suprostavili su se tehnički nadmoćnijem neprijatelju sa željom da odbrane svoje domove, svoje porodice, ove prostore i BiH.
Opštinski štab TO Ilidža formiran u Hrasnici objedinjavao je sve formacije na slobodnim teritorijama opštine Ilidža u jednu već tada respektabilnu formaciju. Prostori ilidžanske opštine otpočinjanjem rata postaju kapija grada Sarajeva. Interes neprijatelja za ovladavanjem ovog prostora ispoljen je već u aprilu 1992. kada se sa Ilidže dejstvuje po Sokolović Koloniji, Hrasnici i Butmiru. Neprijatelj intenzivno vrši izviđanja sa povremenim ubacivanjem diverzantskih grupa kako bi pripremio uslove za zauzimanje ovih naselja. Sinhronizovanim napadom i sadejstvom jedinica sa područja ova tri naselja osujećena je namjera neprijatelja, te je 22. aprila 1992. godine izveden prvi organizovani protivnapad u BiH. Nakon postizanja početnih uspjeha i nanošenja većih gubitaka neprijatelju bivša JNA se stavlja na stranu neprijatelja te zaustavlja naše dalje napredovanje. Ovim činom već tada se uspostavlja zona odgovornosti štaba TO Ilidža koji će u narednom periodu u jeku borbi biti transformisan u 4. mtbr a za njenog prvog komadanta postavljen je Fikret Prevljak. Zona odgovornosti brigade po svojoj konfiguraciji je veoma specifična. Jedan značajni dio zone predstavljalo je tenkoprohodno zemljište, a drugi dio je bilo brdsko-planinsko zemljište. Ovi uslovi su zahtjevali potpuno različite strategije odbrane i napada. Svojom zonom odbrane brigada je razdvojila Ilidžu od Lukavice i Vojkovića. Kompletan Igman i svi putevi preko ove planine bili su pod kontrolom boraca 4. mtbr. Veliki broj civilnog stanovništva koji je protjeran iz opština Foče, Gacka, Nevesinja, Kalinovika, Trnova i Goražda našli su svoje utočište u zoni odgovornosti ove brigade.

Imajući u vidu sve ove specifičnosti komanda brigade regrutuje, organizuje obuku regruta, jedinica i komandi. Brigada je bila prinuđena vršiti obuku posebnih specijalnosti kao što su protivoklopna borba PVO i obuka izviđačkih i diverzantskih jedinica. Paralelno sa obukom brigada je uspjevala fizički zaposjesti 60 km linije odbrane, prilikom čega je izgrađeno više od 1000 bunkera, desetine kilometara tranšea, spojnih rovova i saobraćajnica te kompletnu infrastrukturu za uspješnu odbranu. Uvažavajući potrebe civilnog stanovništa komanda i jedinice brigade zajedno sa civilnom vlašću opštine Ilidža aktivno se uključuje u uspostavu i funkcionisanje vodosnadbjevanja ovih naselja, snadbjevanja energentima, snadbjevanja hranom, te uspostavi socijalnog i zdravstvenog zbrinjavanja. Planina Igman, naselja Hrasnica, Sokolović Kolonija i Butmir postaju simboli života. Pripadnici 4. mtbr postigli su veoma značajne rezultate kako u ofanzivnim tako i u defanzivnim akcijama. Brigada je učestvovala u oslobađanju istočne, južne i jugoistočne padine Igmana. Iz Hrasnice od dobrovoljaca ove jedinice upućuje se pomoć narodu i jedinicama Foče i Goražda.

Brigada veoma uspješno brani Donji Kotorac, gdje svojim životom rahmetli Nedžad Delić i njegovi saborci uspjevaju odbraniti ovu veoma važnu stratešku tačku. Zajedno sa jedinicama združenog odreda Igman učestvuje u oslobađanju sela Šerifića, Jasena, Zoranovića i Straišta. Sa jedinicom jačine bataljona učestvuje u operaciji “Jug 92“. Jedinice ove brigade koje čuvaju odbrambene linije ofanzivnim dejstvima uspjevaju osvojiti rejon Rundića kuća i zabavnog parka Ilidža. Jedinica također učestvuje u operaciji “Koverat-Jahorina“, u ovoj operaciji pripadnici brigade ispoljavaju visok stepen obučenosti, hrabrosti i organizovanosti, te svojim primjerom pružaju pomoć ostalim jedinicama i već tada borci ove brigade postaju veoma poznati i priznati suborci svih pripadnika Armije BiH. U presudnom trenutku za odbranu grada Sarajeva, u posebno pripremljenoj akciji pod nazivom “Tabut“  brigada uspijeva u grad Sarajevo unijeti impozantne količine MTS-a sa težištem na protivoklopnim sredstvima. Ovom prilikom pripadnici ove brigade koji su sačinjavali posadu protivoklopnog oruđa “Crvena strijela“ na Stupu uništavaju više neprijateljskih oklopnih vozila, te time sprečavaju i zaustavljaju njihovo dalje napredovanje u pravcu Sarajeva. Komandir ove posade za iskazanu hrabrost i požrtvovanje u ovim dejstvima odlikovan je značkom “Zlatnim ljiljan“. Pripadnici brigade su pružali pomoć i jedinicima na Žuči, a u posebno organizovanoj akciji preko piste uspjelo se za jednu noć unijeti u grad više od 70.000 metaka. Imajući u vidu veliki značaj Donjeg Kotorca i Butmira, neprijatelj se odlučuje i napada ova dva naselja 17. i 21. marta 1993. Iako su domaće neprijateljske jedinice bile potpomognute specijalnim jedinicama VJ  borci 4. Viteška motorizovana brigada su zaustavili oba napada, uspješno odbranili ove strateške tačke i nanijeli neprijatelju ogromne gubitke.

Brigada veoma aktivno učestvuje u operacijama Armije BiH na području Jablanice, Konjica, Trnova i Hadžića. Pored odbrambenih dejstava i aktivne odbrane 43 km zone odgovornosti sa jednim bataljonom i diverzantskim odredom učestvuje u operacijama u zoni odgovornosti 1. Korpusa, posebno na Nišićkoj visoravni gdje su uspjeli osloboditi i ovladati ključnim tačkama neprijateljske odbrane. U toku neprijateljske ofanzive koja je imala za cilj zauzimanje Treskavice, Bjelašnice, Igmana te potpune blokade glavnog grada BiH, brigada je imala ključnu ulogu u odbrani Igmana. Nakon pada na sve linije odbrane u sadejstvu sa ostalim jedinicama uspostavljena je linija odbrane na Igmanu, Krupac – Zoranjski Vijenac – Crni Vrh – Ajišnik – Točilo Bezistan. Svojim aktivnim učešćem brigada je dala značajan doprinos u operacijama borbene podrške i službi borbene podrške. Na vrhuncu vojničke obučenosti i ustrojenosti, a po naredbi načelnika Generalštaba, jedinica kombinovanog sastava sa preko 1.000 vojnika iz ove brigade učestvuje u historijskoj operaciji oslobađanja zone odgovornosti 5. Korpusa Armije BiH. Paralelno sa svim ovim dejstvima brigada uspijeva organizovati vojnu ekonomiju, gdje se uzgajaju artikle ishrane kako za borce, tako i za civilno stanovništvo. U organizaciji brigade i veliki entuzijazam patriota u Jablanici “Famos“ pokreće proizvodnju granata 60, 82 i 120 mm. Uz pomoć stručnjaka sa naših prostora ubrzo je usvojena proizvodnja rakete 128 mm. Zbog značaja zone odgovornosti, a u cilju zaštite stanovništva i teritorije pokreće se pogon za proizvodnju naoružanja u Sokolović Koloniji. Ratna bolnica “Ćamil Marić“ kao sastavni dio brigade izrasta u veoma ozbiljnu i značajnu instituciju. Ova bolnica je pružala usluge civilnom stanovništvu, pripadnicima 4. Viteške motorizovane brigade, ali i svim jedinicama Armije BIH. Veoma aktivno zajedno sa susjednom 5. mtbr učestvuje u odbrani aerodroma i izgradnji ratnog tunela “D-B“. 4.Vmtbr uspjela je da na slobodnim prostorima opštine Ilidža odbrani multikulturnu i multinacionalnu BiH.

Na ratnom putu kroz brigadu je prošlo više od 10.000 vojnika. Najvećim ratnim priznanjem “Zlatni ljiljan“ odlikovano je 33 pripadnika naše brigade. Svoje živote za odbranu BiH dalo je 405 šehida i poginulih boraca pripadnika 4. Vmtbr. Brigada ima 1.132 ratna vojna invalida.