09.06.1993. – Formiran Šesti korpus Armije RBiH

ArmijaRBiHŠesti korpus Armije RBiH je bio jedan od ukupno sedam korpusa Armije RBiH. Formiran je 9. juna 1993. godine a sjedište mu je bilo u Konjicu. Prvi komandant 6. korpusa bio je Salko Gušić.

Komanda

Prvi komandant korpusa je bio Salko Gušić a na toj funkciji je ostao do 28. januara. 1994. godine. Za zamjenika komandanta imenovan je Braco Fazlić, a načelnika Štaba Dževad Tirak. Pomoćnici komandanta bili su: za obavještajne poslove Munib Milišić, za sigurnost Nermin Eminović, za moral Mustafa Musić, za personal Džemal Trešnjo, za finansije Ajša Hašimbegović i za pravne poslove Hamid Selimović.

Zona odgovornosti

Zona odgovornosti 6. korpusa je bila relativno velika i ispresijecana što je dodatno usložnjavalo funkcionisanje korpusa. Prostirala se od Volujih jama na obroncima Treskavice na sjeveroistoku, preko kanjona rijeke Ljute, Bjelimićkog platoa do sela Šćipe u općini Prozor. Zonom ovog korpusa su povezivane zone 1. i 4. korpusa.

Jedinice

Na dan 19. januara 1994. godine 6. korpus se sastojao od slijedećih jedinica:

Komanda korpusa
6. Bataljon vojne policije
609. samostalni inžinjerijski bataljon
6. mješoviti artiljerijski divizion ‘’Igman'’
6. logistička baza
43. brdska brigada
44. brdska brigada
45. brdska brigada
649. lahka brigada
601. olbr -186
Samostalni bataljon ‘’Prozor’’
Samostalni bataljon ‘’Bjelašnica’’