01.09.1992. – Formirana 511. slavna brdska brigada

Petsto jedanaesta slavna brdska511. slavna brdska brigada je formirana 1. septembra 1992. godine kao 111. bosanskokrupska pješadijska brigada u mjestu Pištaline kod Bosanske Krupe s ciljem odbrane slobodnih teritorija od agresora. Brigada je djelovala u sastavu Petog korpusa Armije RBiH. Brigada tokom svog postojanja ni u jednom trenutku nije imala problema sa brojnom popunjenošću ali je glavni problem ove brigade kao i uostalom i čitave Armije Republike Bosne i Hercegovine predstavljao problem nedostatak oružja i vojne opreme. Pa i uprkos tome njen doprinos tokom rata u Bosni i Hercegovini je bio izuzetno značajan i velik.

Osnivanje

511. slavna brdska brigada formirana je 1. septembra 1992. godine od već formiranih jedinica TO opštine Bosanska Krupa i dijela mobilisanog ljudstva. Brigada se na dan svog formiranja sastojala od Komande sa prištapskim jedinicama, tri pješadijska bataljona i jedinicama za podršku: mješovite artiljerijsko-minobacačke baterije 120 mm, mješovitog protivoklopnog voda i mješovitog LARV PZO sa ukupno 1692 borca i starješine.

Naređenjem Generalštaba AR BiH od 1. aprila 1993. godine brigada je preimenovana u 511. brdsku brigadu.

Komanda

Za prvog komandanta brigade imenovan je Ismet Mujanović a načelnik štaba i zamjenik komandanta brigade bio je Ilijaz Osmanagić.

Priznanja

14. decembra iste godine odlukom Predsjedništva R BiH brigadi je dodijeljen počasni naziv slavna dok su za izvanredne uspjehe ostvarene u borbi protiv neprijatelja 47 boraca i starješina ove brigade odlikovani najvišim ratnim priznanjem zlatni ljiljan.