19.07.1992. – Formirana 501. slavna brdska brigada

501 bbr501. slavna brdska brigada formirana je 19. jula 1992. godine kao Prva bihaćka pješadijska brigada u mjestu Kamenica kod Bihaća s ciljem odbrane Bihaća i okoline od srpskog agresora. Iako brigada nije imala problema sa brojem ljudstva, glavni problem ove brigade kao i čitave Armije Republike Bosne i Hercegovine je predstavljao nedostatak oružja i vojne opreme, uprkos tome njen doprinos tokom Rata u Bosni i Hercegovini je bio izuzetno značajan i velik.

Osnivanje

501. slavna brdska brigada formirana je 19. jula 1992. u samom početku napada srpskih paravojnih formacija na opkoljeni Bihaćki okrug, koji su tokom sljedećih dana dobivali svoj pravi oblik i intezitet. Brigada je bila sastavljena od mladih dobrovoljaca s područja općine Bihać i pridošlih izbjeglica iz okolne okupirane teritorije. Pri formiranju brigada se sastojala iz:

– 1. odred TO Ljutoč
– 2. odred TO Centar
– 3. odred TO Bakšaiš
– vod minobacača iz Općinskog štaba TO Bihać
– dio izviđačkog voda iz Općinskog štaba TO Bihać

Ratni put

Brigada je formirana nedugo nakon prvih napada na grad Bihać, a prvi borbeni zadaci bili su odbrana prve linije odbrane oko Bihaća. Tokom prve polovine rata brigada nije imala značajnija ofanzivna dejstva, glavna dejstva su bila defanzivnog karaktera s ciljem da grad ne padne u ruke agresora. Značajnije operacije u kojima je brigada dala svoj doprinos su bile oslobađanje Grabeža, Ripča i drugih naselja u akciji Grabež 94, nakon toga su uslijedile operacije: Zima 94, Jutro, Pauk, Ripač 95, Sana 95. 501. brigada je imala 307 poginulih, 1763 ranjenih i 69 nestalih/zarobljenih boraca i starješina.

Komanda

– Komadant: Senad Šarganović
– Načelnik štaba: Izet Pajić
– Pomoćnik za moral, IPD i VP: Senudin Jašarević
– Pomoćnik za bezbjednost: Kasim Ćurtović
– Pomoćnik za logistiku: Ekrem Šiljdedić
– Pomoćnik za popunu i personalne poslove: Nedib Hodžić