09.–18. 11. 1994. – jedinice 3. korpusa Armije RBiH izvršile su uspješan napad na jedinice SCA

U širem rejonu Hajdarevići – Imamovići – Lišići – Podsjelovo – Davulija, općina Zavidovići, u napadnoj borbi koja se dogodila u dolini rijeke Krivaje (rejon sela Davulije) 09.–18. 11. 1994. godine, jedinice 3. korpusa Armije RBiH (oko 1.510 boraca) izvršile su uspješan napad na jedinice SCA (oko 1.280 vojnika).

Jedinice agresaora morale su napustiti oko 10 km2 teritorije koju su do tada držali sa značajnim topografskim objektom Davulija. Jedinice 3. korpusa Armije RBiH u napadu imale su 10 poginulih i 23 teže
ranjena borca.

(Obrazac 1, 37. d., 20. 06. 1997.)