08.02.1993. – Formirana 203./373. mlbr “Doboj-Bosna”

Dvjesto treca slavna mtbrOpćina Doboj-Jug formirana je 21. marta 1998. godine na slobodnim prostorima općine Doboj, u međurječju Bosne i Usore. Površina općine iznosi oko 11,5 km2, sa nešto većim naseljenim mjestima Mravići i Matuzići. Istog dana kad je okupiran Doboj (03. maja 1992. godine) formiran je štab TO Doboj sa sjedištem u Alibegovcima. U svom sastavu je imao dva voda rezervne policije i četiri odreda: Odred TO Doboj, Odred TO Bosna, Odred TO Usora i Odred TO Gradina. Početkom 1993. godine od ovih jedinica formiraju se dva združena odreda: Združeni odred Doboj i Združeni odred Bosna.
Continue reading “08.02.1993. – Formirana 203./373. mlbr “Doboj-Bosna””

06.02.1994. – VRS pokreće do tada najjaču ofanzivu na bihaćki okrug

VojskaRSVRS pokreće do tada najjaču ofanzivu na bihaćki okrug. 06. februara napadnute su linije Petog korpusa Armije RBiH na potezu: Vršak – Hasin vrh – Barakovac – Grabež. Snažni artiljerijsko-pješadijski napadi primorali su jedinice Armije RBiH da se povuku s dijela teritorije u rejonu Hasin vrh.
Continue reading “06.02.1994. – VRS pokreće do tada najjaču ofanzivu na bihaćki okrug”

05.02.1993. – Formirana 205./245. bbr Kalesija

Dvjesto peta kalesija205/245. brdska brigada Kalesija je bila brigada 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine tokom rata u Bosni i Hercegovini. Naziv 205. brdska brigada nosila je od dana formiranja 5. februara 1993. godine, a preimenovana je u 245. brdsku brigadu 31. jula 1994. godine. Većina boraca je bila sa područja Kalesije. Ova brigada će iznjedriti i 241. lahku brigadu “Gazije”.
Continue reading “05.02.1993. – Formirana 205./245. bbr Kalesija”

04.02.1949. – Rođen Rasim Delić, komadant Armije RBiH i komadant zajedničke komande Vojske FBiH

rasim_delic_01Rasim Delić (4. februar 1949. – 16. april 2010. godine) bio je general Armije Republike Bosne i Hercegovine i drugi načelnik Generalštaba Armije Republike BiH.
Vojnu akademiju Jugoslovenske narode armije je počeo 1967, a završio 1971. 1989. godine završio je dvogodišnju školu za komandni kadar.
JNA napušta 13. aprila 1992. u činu potpukovnika. Od 8. juna 1993. do kraja rata u Bosni i Hercegovini komadant Armije RBiH. Nakon završetka rata u BiH, Delić je bio komadant zajedničke komande Vojske Federacije Bosne i Hercegovine. U penziju je otišao u septembru 2000. godine.
Continue reading “04.02.1949. – Rođen Rasim Delić, komadant Armije RBiH i komadant zajedničke komande Vojske FBiH”

02. 02. 1994. – Diverzantska jedinica 1. solbr SCA, postavila je po danu, uspješnu zasjedu, jedinici 3./309. bbr Kakanj

Dana 02. 02. 1994. godine diverzantska jedinica 1. solbr SCA, postavila je po
danu, uspješnu zasjedu, jedinici 3./309. bbr Kakanj, koja se vozilom vraćala sa smjene (l/o u rejonu Krst). Zasjeda je postavljena na makadamskom putu duboko u rejonu odbrane bataljona, u mjestu zvanom Bogatina Luka, u dolini rijeke Sadževice. Poginulo je 12 a teže su ranjena 2 borca Armije RBiH.

30.01.1995. – Članovi Predsjedništva RBiH uputili protest Armiji RBiH zbog sve većeg uticaja islamske zajednice i SDA na njene jedinice

Snap 2014-01-20 at 16.12.09Članovi Predsjedništva RBiH Nijaz Duraković, Stjepan Kljujić, Ivo Komšić, Tatjana Ljujić-Mijatović i Mirko Pejanović uputili su protest ARBH zbog sve većeg uticaja islamske zajednice i SDA na njene jedinice. «Niko nema monopol na patriotizam» kaže se u protestu, uz naglašavanje potrebe da vojska “mora ostati svjetovna i demokratska kao i društvo za koje se zalaže državni vrh.”

30.01.1993. – Intenzivirani pokreti vojske RS i jedinica Vojske Jugoslavije na područjima Istočne Bosne i Posavine.

ArmijaRBiHŠtab Vrhovne komande Oružanih snaga RBiH uputio je Vladi RBiH informaciju u kojoj se, između ostalog, navodi da se na području Istočne Bosne koncentrišu jedinice Užičkog i Valjevskog korpusa VJ, te da su koncentracije jedinica iz Srbije i Bosanske Krajine primjećene i u regionu Posavskog koridora, u blizini Brčkog.

Godišnjica smrti Avde Palića – komandanta odbrane Žepe

Avdo palicAvdo Palić (4. april 1958. g. – 5. septembar, 1995. g.) je bio pukovnik AR BiH i glavno komandujući odbrane Žepe tokom agresije na R BiH. Palić je zarobljen i ubijen nakon pada Žepe 1995. godine. Palićevi posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne grobnice u novembru 2001. godine ali nisu bili identificirani do augusta 2009. godine.
Continue reading “Godišnjica smrti Avde Palića – komandanta odbrane Žepe”

04.09.1994. – Počela operacija “Breza '94”

breza 1994 0“Breza '94” je naziv za vojnu operaciju koju je pokušao izvesti 1. krajiški korpus VRS u vremenskom periodu od 4. septembra do 12. septembra 1994. godine protiv 5. korpusa Armije BiH i posebno protiv 505. bužimske brigade koja je bila udarna pesnica 5. korpusa. Operaciju je lično vodio general VRS Ratko Mladić.

Cilj operacije

Navodi iz zarobljenih vojnih dokumenata generala VRS Ratka Mladića govore o probijanju linija 5. korpusa i slomu 505. bužimske viteške brigade.
Continue reading “04.09.1994. – Počela operacija “Breza ‘94””