08.12.1992. – Armija RBiH oslobađa kote Vis i Golo

ArmijaRBiHArmija RBiH oslobađa kotu Vis, a potom i kotu Golo, Brdostrateški važne tačke na platou Žuč sjeverozapadno od Sarajeva. Plato Žuč smješten je između Sarajeva i Vogošće. Vogošća, koja je okupirana na početku rata, bila je snažno uporište VRS. S dominantih kota na platou Žuč artiljerija VRS svakodnevno je tukla vojne, a neselektivno i civilne ciljeve, pretežno urbano područje Sarajeva.
Continue reading “08.12.1992. – Armija RBiH oslobađa kote Vis i Golo”

05.12.1992. – Formirana HVO brigada Kralj Tvrtko

kralj tvrtkoHVO brigada Kralj Tvrtko bila je jedinica Hrvatskog vijeća odbrane u Sarajevu tokom rata u BiH. Bila je jedna od brigada HVO-a u sklopu Armije BiH. Brigada je nazvana po srednjovjekovnom bosanskom kralju Tvrtku.

Historija

HVO u Sarajevu formiran je 29. maja 1992. godine. Jedinice sarajevskog HVO-a ustrojene su u brigadu 5. decembra 1992. godine. Komandant brigade bio je Ivan Vulić. Brigada je bila sastavljena uglavnom od sarajevskih Hrvata.
Continue reading “05.12.1992. – Formirana HVO brigada Kralj Tvrtko”

03.12.1994. – Dolazi do stabilizacije linija fronta u Bihaćkoj regiji

ratRusevinaDolazi do stabilizacije linija fronta u Bihaćkoj regiji. Srpske snage nastavljaju s granatiranjem zaštićene zone. – U izvještaju generalnog sekretara UN-a od 01. decembra 1994. godine ističe se da većina ofanzivnih akcija Petog korpusa Armije RBIH nije pokrenuta iz sigurne zone Bihaća, međutim, činjenica da je ofanziva vođena iz štaba korpusa u Bihaću, prema procjeni UNPROFOR-a doprinijela je da snage bosanskih Srba napadnu grad.
Continue reading “03.12.1994. – Dolazi do stabilizacije linija fronta u Bihaćkoj regiji”

03.12.1993. – Formirana 212./222. bosanska obr Gračanica-Lukavac

Dvjesto dvadeset druga bosanska oslobodbilackaNa području općine Lukavac postojale su: Samostalna četa Lukavac, formirana u oktobru 1991. godine, kasnije preformirana u Samostalni odred 117. brigade Lukavac; jedinica patriotske lige Lukavac; Samostalna četa Modrac, formirana početkom 1992. godine; Općinski štab TO Lukavac, koji je funkcionirao od aprila do oktobra 1992. godine; 117.brdska brigada Lukavac, formirana 07. oktobra 1992. godine (u toku 1993. godine preimenovana u 223. brdsku brigadu Lukavac) i 212. bosanska brigada, formirana 03. decembra 1993. godine, od ljudstva sa teritorija Lukavca, Srebrenika i Gračanice (u kasnijim transformacijama preimenovana u 222. bosansku oslobodilačku brigadu).
Continue reading “03.12.1993. – Formirana 212./222. bosanska obr Gračanica-Lukavac”