Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine – 8. april 1992.

to bihTeritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine (TO BiH) bila je prva formalna oružana snaga Republike Bosne i Hercegovine na početku rata u Bosni i Hercegovini.23. juna transformirana je u Armiju BiH.

TO BiH formirana je 8. aprila 1992. godine kao odgovor na velikosrpsku agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Na neki način je TO bila nastavak prijašnje teritorijalne odbrane koja je bila rezervni dio JNA. Njen mirnodopski sastav iznosio je 317.000 vojnika. Od jedinica TO-a odanih predsjedništvu BiH formirana je TO BiH kao državna vojska nezavisne Bosne i Hercegovine.

TO BiH je od početka bila slabo naoružana, jer je JNA u nekim općinama preuzela neka skladišta u kojima se držalo oružje prijašnje TO. Vodstvo Hrvatskog vijeća odbrane (HVO), koje je formirano isti dan kad i TO BiH, izjavilo je da ne priznaje nadležnost TO BiH nad jedinicama HVO-a, smatrajući TO BiH samo iskompromitiranim nastavkom prijašnje TO.

13. marta 1992. pripadnici TO BIH ulaze u prve borbene okršaje s JNA i srpskim paravojnim formacijama u Bosanskom Brodu i Goraždu. 1. aprila dolazi do sukoba bosansko-hercegovačkih patriota sa Srpskom dobrovoljačkom gardom u Bijeljini, nakon čega srpske snage zauzimaju grad. 5. aprila vrši se mobilizacija TO u Sarajevu i odvijaju se prve borbe između pripadnika TO BIH i JNA te srpskih paravojnih formacija u tom gradu. Kasnije borbe jedinice TO BIH su vodile na prostoru Posavine, Istočne Bosne, Mostara, Tuzle i Bosanske Krajine.

U maju 1992. godine, u sastav TO BiH, priključena je Patriotska liga Bosne i Hercegovine (PL), dobrovoljačka paravojna formacija pod komandom Sefera Halilovića.

Štab TO RBiH

pukovnik Hasan Efendić – prvi komandant
pukovnik Jovan Divjak – zamjenik komandanta
pukovnik Stjepan Šiber – načelnik štaba
Rasim Delić, član Glavnog štaba
komandant Ramiz Dreković

wikipedia